Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):275-284
Toplumsal Bakış Açısına Göre Bireylerin Madde Bağımlısı Olma Nedenleri: Nicel Bir Araştırma
B Erkoç, E Avçin, MZ Danış
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak
Amaç: Bu çalışma ile toplumsal bakış açına göre bireylerin madde bağımlısı olma nedenlerinin tespit edilmesi ve sonuçların demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma verileri 01.10.2020-30.11.2020 tarihleri arasında Yalova’da ikamet eden 18-65 yaş üzeri yaş üzeri 416 bireyden elde edilmiştir. Veriler araştırmacılar ve anketör desteği ile toplanmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda toplumun madde bağımlılığına bakış açısını belirlemek için kullanılan anket formunun 3 boyutlu yapı geçerliliği sağlanmıştır. Bu boyutlar aile, sosyo-kültürel çevre ve yakın-uzak çevre olarak adlandırılmıştır. 18 sorudan oluşan nihai anket formu 0 ile 5 arasında puanlanmaktadır. Katılımcıların nihai anket formundan aldıkları puanlar; yakın çevre faktör (4 soru) puanı 13.63±4.77, aile faktörü (7 soru) puanı 24.58±7.21 ve sosyo-kültürel faktör (7 soru) puanı 24.57±6.66’dır. Sonuç: Nihai anket formunda geçen üç boyutun bireylerin madde bağımlısı olması bakımından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Individuals' Reasons for Becoming Substance Addict According to Social Perspective: A Quantitative Study
Objective: This study aimed to determine the reasons for individuals to be addicted to substances based on the social perspective and to reveal whether the results vary according to demographic characteristics. Method: The study data were obtained from 416 individuals between 18 and 65 who lived in Yalova between 01.10.2020 and 30.11.2020. Data were collected with the support of researchers and pollsters. Results: The 3- dimensions construct validity of the questionnaire form used to determine the perspective of the society on substance addiction was achieved. These dimensions were named as family, socio-cultural environment, and near-distant environment. The final questionnaire form, consisting of 18 questions, is scored between 0 and 5. The scores of the participants from the final questionnaire form: the immediate environment factor (4 questions) score is 13.63±4.77, the family factor (7 questions) score is 24.58±7.21, and the socio-cultural factor (7 questions) score is 24.57±6.66. Conclusion: The three dimensions in the final questionnaire form are significant in terms of individuals being addicted to substances.