Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):236-247
Yetişkinlerde Sosyotelizm (Phubbing) ve Yaşam Doyumunun Depresyon Belirtileri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi
İ Parmaksız
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde
Amaç: İnsanları görmezden gelerek telefonuyla meşgul olma olarak tanımlanan sosyotelizm (phubbing) ve bireyin yaşama karşı tutumu olarak beliren yaşam doyumu da ruh sağlığımızı etkileyen değişkenler olarak kendini göstermektedir. Bu araştırmada sosyotelizm ve yaşam doyumunun bireyin depresyon belirti düzeyi üzerindeki yordayıcı etkisini saptamak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu Orta Anadolu’da yaşayan 756 (%51.7 Kadın, %48.3 Erkek] yetişkin bireyden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Sosyotelizm Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Sosyotelizm ile yaşam doyumu arasında anlamlı negatif bir ilişki, yaşam doyumu ile depresyon belirtileri arasında anlamlı negatif bir ilişki ve sosyotelizm ile depresyon belirtileri arasında anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Yapılan ön analize göre depresyon belirti puanları cinsiyete göre anlamlı farklılaştırmazken; medeni durum, eğitim düzeyi ve algılanan kişilik özelliklerine göre anlamlı farklılaştırmaktadır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre yaşam doyumu ve sosyotelizm davranışının depresyon belirtilerinin orta düzeyde yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Sonuç: Sosyotelizm depresyon belirtileri için yeni bir yordayıcı olarak belirlenmiştir. Sosyotelizm ve yaşam doyumu depresyon belirtileri için önemli yordayıcılardır.
Predictive Effect of Phubbing and Life Satisfaction on Depression Symptoms in Adults
Objective: Phubbing, defined as being busy on the phone by ignoring people, and life satisfaction, which appears as a person's attitude to life, also manifest themselves as variables that affect our mental health. The aim of this study was to determine the predictive effect of phubbing and life satisfaction on the depression symptoms level of the individual. Method: The study group of the research consists of 756 adults (51.7% Female, 48.3% Male) living in Central Anatolia. The data of the study were collected using the Phubbing Scale, Beck Depression Scale, Life Satisfaction Scale and personal information form. Results: A significant negative relationship between phubbing and life satisfaction, a significant negative relationship between life satisfaction and depression symptoms, and a significant positive relationship between phubbing and depression symptoms were found. According to the preliminary analysis, depression symptoms scores do not significantly differentiate according to gender; differentiates significantly according to marital status, educational level and perceived personality traits. According to the results of hierarchical regression analysis, life satisfaction and phubbing behavior were found to be medium-level predictors of depression symptoms. Conclusion: Phubbing has been identified as a new descriptor for depression symptoms. Phubbing and life satisfaction are important predictors for depression symptoms.