Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):226-235
Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Türk Medeni Kanunu'nun 432’nci Maddesi Kapsamında Yatan Olguların Özellikleri
MH Örüm
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ
Amaç: Bu çalışmada Türk Medeni Kanunu'nun 432’nci maddesi (TMK 432) kapsamında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde (RSHH) yatan olguların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Elazığ RSHH'de TMK 432 kararı ile yatırılan olguların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Olguların sosyodemografik ve klinik bilgileri hastane kayıt sisteminden elde edildi. Başvuru ve taburculuk Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (KPDÖ) skorları kullanıldı. Bulgular: Olguların (n=101) ortalama yaşı 32,79±9,63 yıldı. Aktif olarak alkol ve/veya madde kullanan 50 olgu (% 50,5) (16 metamfetamin, 17 karışık madde kullanımı) vardı. Yetmiş beş (%74,3) olguda TMK 432 kararı için aile üyeleri başvurmuştu. Olguların (n=101) ortalama hastanede kalış süreleri 38,84±23,92 gündü. Otuz iki (%31,7) olguya şizofreni tanısı, 20 (%19,8) olguya bipolar bozukluk, 37 (%36,6) olguya madde kullanım bozukluğu tanısı konulmuştu. Sonuç: Bu çalışmanın en önemli bulgusu, TMK 432 kararı kapsamında hastaneye yatırılan yüksek sayıda madde kullanım bozukluğu tanılı olgunun olmasıdır (%36,63). Bu konuda gerekli adımlar atılmadıkça olguların psikiyatri servislerine istemsiz yatışlarının etik olarak tartışılmaya devam edecektir
Characteristics of Cases Hospitalized in a Mental Health and Diseases Hospital within the scope of Article 432 of the Turkish Civil Code
Objective: The aim of this study was to investigate the sociodemographic and clinical characteristics of cases hospitalized in Elazig Mental Health and Diseases Hospital (MHDH) within the scope of article 432 of the Turkish Civil Code (TCC 432). Method: The records of the cases hospitalized in Elazig MHDH with the decision of TCC 432 were retrospectively analysed. Sociodemographic and clinical information of the cases were obtained from the hospital registry system. The Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) scores on admission and discharge were used. Results: The mean age of cases (n=101) was 32.79±9.63 years. There were 50 cases (50.5%) who actively used alcohol and/or drugs (16 cases with methamphetamine, 17 cases with mixed substance use). In 75 (74.3%) cases, family members applied for the TCC 432 decision themselves. Thirty-two (31.7%) cases were diagnosed with schizophrenia, 20 (19.8%) cases were diagnosed with bipolar disorder and 37 (36.6%) cases were diagnosed with substance use disorder. Conclusion: The most important finding of this study is the high number of cases (36.63%) with a diagnosis of substance use disorder hospitalized within the scope of the TCC 432 decision. Involuntary hospitalization of the cases to psychiatry departments will continue to be discussed ethically unless necessary steps are taken.