Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(3):218-225
İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Olan Adölesanlarda Kas İskelet Sistemi Semptomları
A Şenel, E Atılgan, M Turhan, R Özsoy, MN Ocak, G Özgün, HK Kölük, NS Sünmez, C Mutlu, E Kaya Mutlu
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı internet oyun oynama bozukluğu (İOOB) olan adölesanlarda kas iskelet sistemi semptomlarını incelemektir. Yöntem: Prospektif kesitsel tipte olan bu çalışmaya toplam 80 katılımcı dahil edildi. Katılımcılar sağlıklı adölesanlar ve IOOB tanısı alan adölesanlar olmak üzere iki eşit gruba ayrıldı. Sosyodemografik veriler kaydedildikten sonra, katılımcıların kas iskelet sistemi semptomları araştırmacılar tarafından hazırlanan 26 soruluk bir form ile değerlendirildi. Katılımcıların bağımlılık şiddeti İnternet Bağımlılığı Ölçeği ile değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması Grup I için 14,50 ± 2,10 yıl, Grup II için ise 14,90 ± 1,72 yıl olarak bulundu. “Oyun oynarken ağrılarımı umursamıyorum” ve “Oyun oynarken duruşumun bozulduğunu hissediyorum” maddelerine katılan katılımcılar Grup II'de Grup I'e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Kas iskelet sistemi semptomları açısından sağlıklı ve İOOB tanısı olan adölesanlar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Bu durum, İOOB tanısı olan adölesanların, oyun oynarken semptomlarına dikkat etmemeleri nedeniyle semptomlarını gerçekçi bir şekilde rapor edemedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Musculoskeletal Symptoms in Adolescents with Internet Gaming Disorders
Objective: The aim of this study was to examine the musculoskeletal symptoms in adolescents with internet gaming disorder (IGD). Method: A total of 80 participants were included to this prospective cross-sectional study. Participants were divided into two equal groups: healthy adolescents and adolescents diagnosed with IGD. After sociodemographic data were recorded, musculoskeletal symptoms of the participants were evaluated with a 26-question form which was prepared by the researchers. The severity of addiction of the participants was evaluated with Internet Addiction Scale. Results: The mean age was found 14,50 ± 2,10 in Group I, and 14,90 ± 1,72 in Group II with no significant difference between. The participants who agreed to the items “I do not pay attention to my pain while I am playing games” and “I feel my posture getting worse while I am playing games” were found statistically significant higher in Group II than in Group I. No significant difference was found between healthy adolescents and adolescents with IGD in terms of musculoskeletal symptoms. Conclusion: It can be intrepreted that adolescents with IGD could not report realistically of their symptoms that they already do not pay attention while they are playing games