Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):296-309
Klinik ve normal örneklemlerde WISC-IV’ün faktör yapısının incelenmesi: çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi
C Celik, I Yigit, MG Yigit, G Erden
Ankara Medipol Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı, klinik ve normal örneklemlerde zihinsel değerlendirme amacıyla kullanılan Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği Dördüncü Sürümünün (WISC-IV), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yöntemi ile faktör yapısının ve ölçüm değişmezliğinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, 415’ü klinik bir tanısı bulunan (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü ve zihinsel gelişme geriliği) ve 437’si herhangi bir tanısı bulunmayan çocukların olduğu iki grup oluşturmuştur. WISC-IV’ün birinci düzey (ilişkili dört faktörlü model) ile ikinci düzey (genel zekâ faktörünü içeren model) faktör yapısını test etmek amacıyla, her grup için ayrı ayrı DFA yapılmıştır. Ayrıca, ölçüm değişmezliğini incelemek amacıyla klinik ve normal örneklem üzerinde çoklu grup DFA gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Gruplar için ayrı ayrı gerçekleştirilen DFA sonuçları, her iki örneklem grubunda WISC-IV’ün hem ilişkili dört faktörlü birinci düzey yapısına hem de ikinci düzey yapısına ilişkin model uyum indekslerinin mükemmel olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çoklu grup DFA sonucunda, ilişkili dört faktörlü birinci düzey model için klinik örneklemin model uyum indekslerinin ve faktör yüklerinin daha iyi olduğu görülmüştür. Sonuç: Bulgular, WISC-IV alt test ve dönüştürülmüş puanlarının her iki grup için aynı bilişsel yapıyı ölçtüğünü ortaya koymaktadır.
Examining the factor structure of the WISC-IV in clinical and non-clinical samples: a multiple-group confirmatory factor analysis
Objective: The aim of this study is to examine the factor structure and measurement invariance of the Wechsler Intelligence Scale for Children Fourth Edition (WISC-IV), which is used for intellectual assessment in clinical and non-clinical samples, through using the Confirmatory Factor Analysis (CFA) method. Method: The sample of the study consisted of two groups, of which 415 were clinical (those having attention deficit hyperactivity disorder, specific learning disability, and intellectual disability) and 437 were developmentally normal children without any clinical diagnosis. In order to test first-order (the correlated four-factor model) and higher-order factor structure (model including general intelligence factor) of the WISC-IV, CFA was performed separately for each group. Furthermore, multiple group CFA was also performed to examine measurement invariance across groups. Results: Findings of CFA carried out separately for the groups revealed excellent model fit indices for both the correlated first-order and second-order structure of the WISC-IV in both sample groups. However, as a result of multiple group CFA, model fit indices and factor loadings of the clinical sample were found to be better for the correlated four-factor first-order structure compared to the non-clinical sample. Conclusion: The findings suggest that the WISC-IV index and subtest scores measure the same cognitive structure for both groups.