Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):270-280
Şizofrenide nörolojik silik belirtiler, kronotip ve uyku kalitesi arasındaki ilişkisi
EE Kilicaslan, M Atilgan, M Kurt, M Boysan, M Gulec
İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Eğitim ve Araştırma Izmir
Amaç: Nörolojik silik belirtiler (NSB) ve uyku bozuklukları şizofrenide oldukça yaygındır ve her iki belirti grubu da hastalık için aday endofenotipler olarak önerilmiştir. Bu çalışma, şizofreni hastalarında NSB, uyku kalitesi ve uyku kronotipini araştırmayı ve sağlıklı kontrollerle aralarındaki karşılaştırmalı ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Elli şizofreni hastası ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 50 sağlıklı kontrole Sosyodemografik Veri Formu, Sabahlılık- Akşamlılık Envanteri (SAE), Nörolojik Değerlendirme Ölçeği (NDÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Pittsburg Uyku Kalitesi ölçeği (PUKÖ) ve Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) uygulandı. Grup farklılıkları çok değişkenli kovaryans modelleri kullanılarak değerlendirildi. Hastalarda NSS'nin klinik özellikler, günlük tercihler, uyku kalitesi, anksiyete ve depresyon ile potansiyel ilişkilerini değerlendirmek için ise aşamalı çoklu regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Şizofreni hastalarında, MEQ, PSQI, BAI ve BDI üzerindeki demografik ve klinik özellikleri ve skorları kontrol ettikten sonra bile NSB'de ciddi bozulmaların olduğu saptanmıştır. Şizofreni hastaları sağlıklı bireylere kıyasla akşamcıl tip kronotip özellikleri bildirmeye daha yatkınlardı. Buna ek olarak, şizofreni hastalarında NDÖ’nün alt ölçeklerinden duyusal entegrasyonda bozulma ile zayıf subjektif uyku kalitesi ve uyku latansı arasında bir ilişki saptanmış; ancak, NSS ve kronotip arasında ilişki bulunamamıştır. Bununla birlikte, genel psikopatolojideki bozulmaların NSB'ye önemli ölçüde katkıda bulunduğu saptanmıştır. Sonuç: Bulgularımız, NSB'nin yanı sıra akşam tipi günlük tercihlerin ve uyku kalitesinin de şizofrenide karmaşık çıkarımlara sahip olduğunu göstermiştir.
Associations between neurological soft signs, chronotype and sleep quality in schizophrenia
Objective: Neurological soft signs (NSS) and sleep disorders are quite common in schizophrenia. Both symptom clusters have been proposed as candidate endophenotypes for the disorder. This study aimed to investigate the relationships between NSS, chronotype and sleep quality among patients with schizophrenia. Method: Positive and Negative Syndrome Scale, The Neurological Evaluation Scale (NES), Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Beck Depression Inventory (BDI), and Beck Anxiety Inventory (BAI) were administered to 50 patients with schizophrenia and 50 age- and gender-matched healthy control participants. Group differences were assessed using multivariate covariance models. We used stepwise multiple regression analysis to evaluate the potential relationships between NSS and clinical characteristics, diurnal preferences, sleep quality, anxiety, and depression in patients with schizophrenia. Results: Patients with schizophrenia were more likely to reveal severe impairments in NSS than healthy control participants even after controlling for demographic characteristics and the MEQ, PSQI, BAI, and BDI scores. In addition, patients were more prone to report evening-type characteristics than healthy individuals. Sleep disturbances were significant correlates of deficits in total NES, motor coordination, and other NSS. PSQI global and poor habitual sleep efficiency were associated with sequencing of complex motor acts. No relationships were found between NSS and chronotype. However, general psychopathology significantly contributed to NSS. Conclusion: The data showed that evening-type diurnal preferences and sleep quality as well as NSS seem to have complex implications in schizophrenia.