Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):254-260
Üniversite öğrencilerinde kognitive sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi
HS Burhan, ME Karadere, Y Safak, T Kuru
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde kognitif sınav kaygısının sosyodemografik veriler, kaygı ve depresif semptomlar ile ilişkisini ve ayrıca sürekli kaygı ile kognitif sınav kaygısı arasındaki ilişkide depresyon düzeyinin aracı rolünü incelemektir Yöntem: Veriler gönüllü 171 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Katılımcılara sosyodemografik bilgi formu, Beck Depresyon Envanteri, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ve Kognitif Sınav Kaygısı Envanteri uygulanmıştır. Bulgular: Kullanılan tüm ölçekler arasında çeşitli düzeylerde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur (p<0.01). Kognitif sınav kaygısının sürekli kaygı düzeyi, depresif semptom yoğunluğu tarafından yordandığı, (p<0.05) fakat durumluk kaygı seviyesi tarafından yordanmadığı tespit edilmiştir. (p=0.114). Mediasyon analizinde depresyon sürekli anksiyete ile kognitif sınav kaygısı arasında depresyon aracıdır (p<0.05). Sonuç: Çalışmamız, kognitif sınav kaygısının niteliklerinin kaygı ve depresyon gibi farklı ruhsal değişkenlerle ilişkisinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Investigation of the factors affecting cognitive test anxiety in university students
Objective: The aim of the present study was to investigate the relationship between cognitive test anxiety and sociodemographic data, anxiety and depressive symptoms as well as the mediating role of the level of depression in the relationship between general anxiety and cognitive test anxiety among university students. Method: Data were collected from 171 volunteer Turkish university students. A sociodemographic information form, the Beck Depression Inventory, the State and Trait Anxiety Inventory, and the Cognitive Test Anxiety Scale were administered to the participants. Results: There was a statistically significant correlation between all scales used (p<0.01). Cognitive test anxiety was predicted by trait anxiety level and depressive symptom intensity (p<0.05), but it was not predicted by state anxiety level (p=0.114). In mediation analysis, depression was a mediator between trait anxiety and cognitive test anxiety (p<0.05). Conclusion: Results will contribute to a better understanding of the relationship between different psychological variables such as anxiety and depression.