Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):244-253
Akıllı telefon bağımlılığı ile problem çözme becerisi ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi
R Alan, HS Guzel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, yetişkinlerde akıllı telefon bağımlılığı ile problem çözme becerileri ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkili olan sosyodemografik değişkenlerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi 306 yetişkinden (183 kadın, 123 erkek) oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Problem Çözme Becerisi Envanteri, Stresle Başa Çıkma Tarzları Envanteri, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesi için SPSS 25.0 paket programı kullanılmış ve tüm istatistiksel değerlendirmelerde, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Bu çalışmada stresle başa çıkmada kendine güvensiz tarza sahip olan katılımcıların diğer başa çıkma tarzlarını seçenlere göre akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bunun yanı sıra erkek katılımcıların kadınlara göre, ilk (erken) yetişkinlik dönemindekilerin orta yetişkinlikte olanlara göre akıllı telefon bağımlılık puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve günlük akıllı telefon kullanım süresi arttıkça akıllı telefon bağımlılık düzeyinin arttığı bulunmuştur. Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre, günümüzde bir davranışsal bağımlılık olarak ele alınan akıllı telefon bağımlılığı üzerinde özellikle stresle baş etme tarzının etkili olduğu bulunmuştur.
The investigation of the relationship between smartphone addiction, and problem-solving skills and ways of coping with stress
Objective: This study mainly aims to investigate the relationship between smartphone addiction in adults and their problem solving skills and the way they deal with stress. It is also intended to examine the sociodemographic variables associated with smartphone addiction. Method: The sample of the study comprises 306 adults (183 female 123 male). Problem Solving Skills Inventory, Coping With Stress Inventory, Smartphone Addiction Scale and Demographic Information Form were used to collect data. The SPSS 25.0 package program was used to analyze the data and the significance level was accepted as p<0.05 in all statistical evaluations. Results: In the study, participants without having self-confident style in coping with stress were hown to have a higher degree of smartphone addiction than those chosen the other coping sytles. Moreover, it was found that smartphone addiction scores are significantly higher in male participants than female, and in those in their early adulthoods than in their middle one, and that the level of smartphone addiction increases as the daily smartphone usage time increases. Conclusion: According to the results of the study, it was found that the way of coping with stress was especially effective on smartphone addiction which is currently considered as a behavioral addiction.