Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):237-243
DSM-5 ayrılma anksiyetesi bozukluğu şiddet ölçeği-erişkin formunun geçerliliği ve güvenilirliği
EO Coldur, FP Cokmus, DS Dikici, Ö Aydemir
Kuşadası Devlet Hastanesi, Aydın
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu’nun Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır Yöntem: Ölçek, DSM-5 Ayrılma Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu’nun çevirisi ve geri çevrilmesi ile hazırlanmıştır. Çalışma grubu erişkin psikiyatri ünitesinde tedavi edilen, ayrılma anksiyetesi bozukluğu (n:36) veya panik bozukluğu (n:45) tanısı konulan 81 hasta ile 80 sağlıklı kontrolden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Ayrılma Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu ile birlikte Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,93 ve madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,58 ile 0,85 arasında saptanmıştır. Test-yeniden test bağıntı katsayısı r=0,989 olarak hesaplanmıştır. Varyansın %62,77’sini açıklayan tek faktör elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,65-0,89 arasında saptandı. Doğrulayıcı faktör analizinde uyum iyiliği indeksleri RMSEA=0,09, CFI= 0,94 ve χ2/df=3,34 olarak saptanmıştır. Ölçek, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketi ile güçlü pozitif korelasyon göstermiştir (r=0,76, p<0,001). Sonuç: DSM-5 Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Şiddet Ölçeği-Erişkin Formu Türkçe versiyonunun hem klinik uygulamada hem de araştırmalarda geçerli ve güvenilir bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır
The validity and reliability of DSM-5 separation anxiety disorder severity scale-adult form
Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of the DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale–Adult Form. Method: The scale was prepared by translation and back-translation of the DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale-Adult Form. The study group consisted of 81 patients treated in the adult psychiatry unit, diagnosed with a separation anxiety disorder (n=36) or panic disorder (n=45), and 80 healthy controls. For the assessment, DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale-Adult Form along with the Adult Separation Anxiety Questionnaire was used. Results: The Cronbach alpha internal consistency coefficient was 0.93 and the item-total score correlation coefficients were between 0.58 and 0.85. Test-retest correlation coefficient was calculated as r=0.989. A single factor that explains 62.77% of the variance was obtained. The factor loads of the scale items were found between 0.65 and 0.89. In the confirmatory factor analysis, the goodness-of-fit index were found to be RMSEA=0.09, CFI=0.94 and ?2/df=3.34. The scale showed a strong positive correlation with the Adult Separation Anxiety Questionnaire (r=0.76, p<0.001). Conclusion: It was concluded that the Turkish version of DSM-5 Separation Anxiety Disorder Severity Scale–Adult Form can be used as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.