Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 33; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2020;33(3):228-236
Daha önce tedavi edilmemiş dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde duygu düzenleme ve bağlanma biçimleri
M Eyuboglu, D Eyuboglu
Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Amaç: Çalışmamızın amacı, ilk defa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı alan ergenleri duygu düzenleme zorlukları ve bağlanma özellikleri açısından değerlendirmek ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Yöntem: Çalışma sağlıklı kontrol grubuna sahip kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya DEHB tanısı almış ve tedavi edilmemiş 48 ergen ve 51 sağlıklı birey alındı. Psikiyatrik bozuklukları belirlemek için tüm ergenler yapılandırılmış görüşme ile değerlendirildi. Tüm katılımcılar WISC-R zeka testi ile değerlendirildi. Duygu düzenleme ve bağlanma özellikleri Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri ile değerlendirildi. Olgu grubunun DEHB belirtileri ebeveynler tarafından doldurulan Conners Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği ile ölçüldü. Bulgular: DEHB’si olan ergenler duygu düzenlemede daha kötü performans gösterdiler. Bu ergenlerde kaçıngan bağlanma puanı da daha yüksekti. Ayrıca, duygu düzenleme güçlükleri ve bağlanma puanları ile DEHB şiddeti ile ilişki bulunmuştur. Sonuç: Tedavi edilmemiş DEHB’si olan ergenlerde duygu düzenleme zorluğu ve güvensiz-kaçıngan bağlanma biçiminin daha yaygın olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızın bulguları DEHB'nin heterojen bir durum olduğunu ve DEHB değerlendirilmesi ve tedavisinde güvensiz bağlanma tarzı ve duygu düzenlemenin göz önünde bulundurulması gerektiği görüşünü desteklemektedir.
Emotional regulation and attachment style in previously untreated adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder
Objective: The aim of this study was to evaluate difficulties with emotion regulation and attachment characteristics in adolescents diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) for the first time and to compare these patients with healthy controls. Method: This research was conducted as a cross-sectional study and included a healthy control group for comparison. A total of 48 untreated adolescents with ADHD and 51 healthy subjects participated in the study. A structural interview was used to determine psychiatric disorders. All of the participants were assessed using the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. Emotion regulation and attachment characteristics were assessed with the Difficulties in Emotion Regulation Scale and the Experiences in Close Relationships Scale. The ADHD symptoms of the case group were evaluated using the Conners’ Parent Rating Scale, which was completed by the patients’ parents. Results: Adolescents with ADHD displayed poorer performance in emotion regulation and had a higher avoidant attachment score. Furthermore, emotional regulation difficulties and attachment scores correlated with the severity of the ADHD. Conclusion: Difficulty in emotion regulation and insecure-avoidant attachment styles were more common in untreated adolescents with ADHD. The study findings support the view that ADHD is a heterogeneous condition and that insecure attachment style and emotional regulation should be considered in the assessment and treatment of ADHD.