Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2020;4(2):136-150
Kişilerarası Duygu Düzenleme Anketi: Birlikte Kara Kara Düşünme ve Birlikte Yeniden Değerlendirme’nin Türkçeye uyarlanması
G Ata, ÖY Alkar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Duygu düzenleme süreçleri yaşam boyu devam eden ve değişebilen bir yapıya sahip olduğu için bu süreçlerin kişilerarası ilişkilerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Kişilerarası ilişkilere eş ilişkileri de dahil olmakta ve bu ilişkiler duygu düzenleme süreçleri üzerinde etkili olabilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Kişilerarası Duygu Düzenleme Anketi: Birlikte Kara Kara Düşünme ve Birlikte Yeniden Değerlendirme formunun Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Faktör yükü dağılımının anketin özgün formuyla tutarlılığını kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda maddelerin faktör yüklerinin .66 ile .87 arasında değiştiği görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizinin ardından gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin gerekli olan uyum değerlerini sağladığı bulunmuştur. Birlikte yeniden değerlendirme alt faktörü orijinal formda olduğu gibi dört maddeye sahipken; birlikte kara kara düşünme alt faktörünün içerisinde yer alan bir madde modelin uyumunu bozduğu gerekçesiyle anketten çıkartılmıştır. Böylece, anket toplamda dokuz madde ve iki alt faktörle son halini almıştır. Anketin alt faktörleri olan birlikte yeniden değerlendirme ve birlikte kara kara düşünmeye ilişkin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları sırasıyla .88 ve .76 olarak bulunmuştur. Anketin ölçüt bağıntılı geçerliğini sınamak amacıyla Duygu Düzenleme Ölçeği, Depresyon-Anksiyete-Stres 21 ve Çiftlerin Uyumu Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular ölçüt bağıntılı geçerliğin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. Araştırmanın sonuçları Kişilerarası Duygu Düzenleme Anketi: Birlikte Kara Kara Düşünme ve Birlikte Yeniden Değerlendirme’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.
The Turkish adaptation of the Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire: Co-Brooding and Co-Reappraisal
Since emotion regulation processes have a lifelong and changeable structure, it is inevitable that these processes will be affected by interpersonal relationships. These interpersonal relationships include spousal relationships and can affect emotion regulation processes. In this context, the study aimed to carry out the validity and reliability studies of the Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire: Co-Brooding and Co-Reappraisal. As a result of the exploratory factor analysis conducted to check the consistency of the factor load distribution with the original form of the questionnaire, it was observed that the factor loads of the items varied between .66 and .87. As a result of the confirmatory factor analysis performed after the exploratory factor analysis, it was found that the model provided the necessary fit indices. While the co-reappraisal subscale has four items as in the original form, an item included in the co-brooding subscale was removed from the questionnaire because it disrupted the fit of the model. Thus, the questionnaire took its final form with a total of nine items and two subscales. The Cronbach alpha reliability coefficients of the subscales of the questionnaire, the co-reappraisal and co-brooding, were respectively .88 and .76. In order to test the criterion-related validity of the questionnaire, Emotion Regulation Scale, Depression-Anxiety-Stress 21, and Dyadic Adjustment Scale were used. The findings showed that criterion-related validity is acceptable. The results of the study showed that the Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire: Turkish form of Co-Brooding and Co-Reappraisal with Spouse is a valid and reliable measurement tool.