Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2020;4(2):124-135
Suriyeli sığınmacı kadınlarda depresyonla ilişkili değişkenlerin incelenmesi
KK Başoğul , Y Korkut
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
Türkiye’de sayıları giderek artan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunlar kapsamlı çalışmalarla incelenmesi gereken bir konudur. Bu araştırmada çalışmaya katılan kadınlarda depresyon düzeyi, stresli yaşam olayları ve risk faktörü ölçeğinin puanları arasındaki ilişki incelenmiş ve risk faktörü ölçeğinin puanlarının depresyonu ne kadar yordadığı sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmaya, bir sivil toplum örgütü vasıtasıyla ulaşılan, 18- 65 yaş aralığında olan 103 Suriyeli sığınmacı kadın katılmıştır. Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Demografik Bilgi Formu, Beck Depresyon Envanteri, Stresli Yaşam Olayları Tarama Ölçeği ve Risk Faktörü Ölçeği verilmiştir. Çalışma sonucuna göre depresyon düzeyi ile risk faktörü ölçeğinin puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise risk faktörü ölçeğinin puanlarının depresyon üzerinde anlamlı düzeyde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında Suriyeli kadın sığınmacı grubun ruhsal durumu ve bununla ilişkili olan faktörler hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ayrıca bu çalışmanın sığınmacılarla çalışan profesyonellere yeni bir bakış açısı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Investigation of the variables related to depression in Syrian women asylum seekers
The increasing number of Syrian asylum seekers in Turkey and the problems they endure is a subject requiring comprehensive examination. In this research, both the relationship between depression level, stressful life events and risk factor scores and whether risk factor scores were the predictor of depression levels were investigated. 103 Syrian women asylum seekers, aged 18- 65, were recruited for the study through a non-governmental organization. The participants were given a Demographic Information Form prepared by the current researcher, the Beck Depression Inventory, the Stressful Life Events Screening Questionnaire and the Risk Factor Scale. A significant positive correlation was found between depression level and risk factor scores. Following regression analysis, it was observed that risk factor scores predicted depression. In light of findings from the current study, we are better informed of the mental status of Syrian asylum seekers as a group as well as related factors. We feel that this study will provide a new perspective for professionals working with Syrian asylum seekers.