Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2020;4(2):94-105
Sosyal medya bağımlılığının sosyal onay ihtiyacı ve beden memnuniyeti ile ilişkisi
F Gökkaya, İ Deniz, Zt Gedik
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs
Bu çalışmanın temel amacı sosyal medya bağımlılığının beden memnuniyeti ve sosyal onay ihtiyacı ile ilişkisini incelemek ve sosyal onay ihtiyacının, beden memnuniyeti ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye aracılık yapıp yapmadığını araştırmaktır. Çalışmada ayrıca sosyal medya bağımlılığı, sosyal onay ihtiyacı ve beden memnuniyetinin cinsiyet ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 18-60 yaşları arasında bulunan toplam 305 kişi oluşturmuştur. Veriler çevrimiçi anketler üzerinden Sosyal Medya Ba-ğımlılığı Ölçeği, Sosyal Onay İhtiyacı Ölçeği, Beden Memnuniyeti Ölçeği ve Sosyodemografik Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Erkeklerde sosyal medya bağımlılığının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve beden memnuniyetinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Doktora düze-yindeki katılımcılarda, diğer eğitim düzeyindeki katılımcılara göre, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal onay ihtiyacının daha yüksek olduğu, beden memnuniyetinin ise daha düşük olduğu sap-tanmıştır. Sosyal medya bağımlılığının beden memnuniyeti ile negatif, sosyal onay ihtiyacı ile ise pozitif yönde anlamlı ilişkilere sahip olduğu bulunmuştur. Son olarak sosyal onay ihtiyacı-nın, beden memnuniyeti ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkiye kısmi aracılık yaptığı bulunmuştur. Düşük beden memnuniyetinin ve yüksek sosyal onay ihtiyacının sosyal medya bağımlılığında artışla ilişkili olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal medya bağımlılığını önlemeye yönelik önerilerde bulunulmuş; klinisyenlerin olumlu beden memnuniyetini geliştirmeye yönelik psikoterapi uygulamalarına yer vermelerinin yararlı olacağı düşünülmüştür.
The relationship of social media addiction to need for social approval and body satisfaction
The aim of this study was to examine the relationship of social media addiction with body satisfaction and the need for social approval and to examine whether the need for social approval mediates the relationship between social media addiction and body satisfaction. In addition, it was investigated whether social media addiction, need for social approval, and body satisfaction showed differences according to gender and educational level. The study sample consisted of 305 individuals between the ages of 18 and 60 years. Data were collected through online questionnaires which consisted of the Social Media Addiction Scale, the Social Approval Need Scale, The Body Appreciation Scale, and the Socio-Demographic Information Form. Social media addiction was higher and body satisfaction was lower in men compared to women. It was found that participants who had a doctoral degree had higher social media addiction and need of social approval and lower body satisfaction compared to participants from different educational levels. Moreover, there was a significant negative relationship between social media addiction and body satisfaction, and a significant positive relationship between social media addiction and the need for social approval. It was found that the need for social approval partially mediated the relationship between body satisfaction and social media addiction. Lower body satisfaction and higher need for social approval were associated with increased social media addiction. Based on these results, recommendations for preventing social media addiction were discussed and it was suggested for clinicians to implement psychotherapies which promote positive body perception.