Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi; 2020;11(2):141-147
Kanser hastalığı olan bireylerde Bütüncül İyilik Hali Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
ST Kılıç, F Öz
Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara
GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser hastaların tedavi sürecinde bütüncül iyilik halleri düzeylerinin belirlenmesi, düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, sorun alanlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik müdahalelerde bulunulması ruh sağlığında birincil koruma açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı Bütüncül İyilik Hali Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemini üç tane onkoloji hastanesinde tedavi görmekte olan 230 hasta oluşturmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) istatistik programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen yapının doğrulanması AMOS 24.0 tarafından sağlanmıştır. Psikometrik test olarak iç tutarlılık güvenilirliği (Cronbach's alpha katsayısı), spearman-brown güvenilirliği, geçerlilik analizleri (doğrulayıcı faktör analizi ve içerik geçerliliği) yapılmıştır. BULGULAR: Ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 0.73, Spearman-Brown değeri 0.77 olarak bulunmuştur. Model doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır (χ2/sd=2.41, GFI=0.82, IFI=0.81, CFI=0.81, RMSEA=0.07 ve RMR=0.674). TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanser hastalığı olan bireylerde Bütüncül İyilik Hali Ölçeği’nin Türkçe verisyonu geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Ölçeğin klinik araştırmalarında kullanılması hastaların bütüncül iyilik hallerini değerlendirmesini sağlayabilir.
Validity and reliability study of the Turkish Version of the Holistic Well-being Scale in individuals with cancer
INTRODUCTION: It is thought that determining the level of holistic well-being levels of cancer patients during the treatment process, checking them at regular intervals, determining problem areas, and designing interventions will be important in terms of primary protection in mental health. This study aimed to determine the validity and reliability of the Turkish version of the Holistic Well-being Scale and to study its validity and reliability. METHODS: A convenience sample of 230 patients being treated with cancer were asked to complete a questionnaire. The data were evaluated using SPSS 21 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) statistical software. The translation was performed using a double forward and backward method. An expert panel evaluated the content validity. Verification of the structure obtained with confirmatory factor analysis was provided by AMOS 24.0. Psychometric testing included internal consistency reliability (Cronbach's alpha coefficient and split-half reliability validity). RESULTS: The Cronbach’s alpha value of the scale was 0.73. The split-half reliability results were quite reliable (Cronbach’s a=0.77). The model was validated by confirmatory factor analysis (?2/SD=2.41, GFI=0.82, IFI=0.81, CFI=0.81, RMSEA=0.07, and RMR=0.674). DISCUSSION AND CONCLUSION: The Turkish version of the Holistic Well-being Scale was found to be reliable and valid for Turkish cancer patients after some modifications. The Holistic Well-being Scale can be used in future nursing research and practice as an assessment tool for holistic well-being in patients with cancer.