Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 11; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi; 2020;11(2):115-123
Bakım merkezinde ve ailesi yanında yaşayan ruhsal bozukluğu olan bireylerin sosyal destek algısı ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması
AK Kılıç, S Yılmaz, AM Aktaş
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, bakım merkezinde ve ailesiyle yaşayan ruhsal bozukluğu olan bireylerin algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesini karşılaştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, ilişkisel tarama modeli kullanıldı. Çalışmanın örneklemini, Konya, Adana, Antalya, Yalova illerinde 8 farklı özel bakım merkezinde kalan 110 ruhsal bozukluğu olan birey ile ailesiyle yaşayan 110 ruhsal bozukluğu olan birey oluşturdu. Veri toplama aracı olarak; Görüşme Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASD), Yaşam Kalitesi Ölçeği (Wisconsin) kullanıldı. Veriler Ekim-2015 ile Nisan-2017 tarihleri arasında toplandı. BULGULAR: Çalışmadan elde edilen bulgularda; bakım merkezinde ve ailesiyle yaşayan katılımcıların yaşadığı yere göre yaşam kalitesi ölçeği bakımından anlamlı bir fark olmadığı belirlendi. Yaşam kalitesi ölçeği alt boyutlarına bakıldığında, ailesiyle yaşayanların yaşam koşulları, aile ilişkileri puan ortalaması anlamlı derecede daha yüksek, bakım merkezinde kalanların sosyal yaşam, sağlık durumu puan ortalaması anlamlı derecede daha yüksektir. ÇBASD, özel insan ve arkadaş alt boyutları puan ortalaması bakım merkezindekiler de anlamlı derecede daha yüksek, aile alt boyut puan ortalaması ailesiyle yaşayanlarda daha yüksek olduğu bulundu. İki katılımcı grubunun sosyal destek ile yaşam kalitesi ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Ailesiyle yaşayan ruhsal bozukluğu olan bireylerin aile ilişkileri ve yaşam koşulları daha iyi, aileden alınan sosyal destek daha fazla ancak daha az sosyal çevreleri vardır. Bakım merkezinde yaşayanların ise sosyal yaşamları daha iyi, arkadaşlarından ve hizmet sağlayıcılarından alınan sosyal destek daha fazla ancak aile ilişkilerinin daha az olduğu belirlendi.Araştırmada elde edilen bilgilerin, hizmet sunucularına, politika yapıcılarına ve araştırmacılara öngörü sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Comparison of the quality of life and perceived social support of individuals with mental health disorders living in a nursing home and with family
INTRODUCTION: This study aims to compare the perceived social support and quality of life in individuals with mental health disorders living in nursing home and with family. METHODS: This study used relational screening model. The sample consisted of a total of 220 individuals with mental health disorders, including 110 living in eight private nursing homes in Konya, Adana, Antalya, and Yalova and 110 living with their families. Data were collected between October 2015 and April 2017 by using the Interview Form, Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Quality of Life Index (QLI) (Wisconsin). RESULTS: There was no significant difference between the QLI mean scores of mentally impaired patients living in nursing home and with family. However, those living with family had significantly higher mean scores on the QLI subscales of living situation and family relations, whereas those living in nursing home had significantly higher mean scores on the QLI subscales of social life and health. In addition, participants living in nursing home had significantly higher mean scores on the MSPSS subscales of significant person and friends, whereas those living with family had significantly higher mean scores on the MSPSS family subscale. There was a significant positive correlation between the groups’ social support and quality of life scale mean scores. DISCUSSION AND CONCLUSION: Participants living with family had better family relationships and living conditions and more social support from the family, but fewer social circles. Those living in nursing homes had a better social life, more social support from friends and service providers, but fewer family relationships. The results of this study are considered important in terms of providing foresights to service providers, policy makers and researchers.