Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(2):2-6
Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik ve Geçerliği
A Çoban, H Arslantaş, F Dereboy, H Kamalak
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Amaç: Bu çalışmada Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Yöntem: Bu kesitsel ve metodolojik çalışma, 17 Kasım 2014-23 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye’nin batısında bir Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum ve bir kamu kurumu olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kliniği/polikliniklerine başvuran, 493 gebe ve 150 gebe olmayan kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği›nin güvenirliği ve geçerliği araştırılmıştır. Çalışmada, karşılaştırmalı grup geçerliği kullanılarak ölçeğin yapısal geçerliği analiz edilmiş ve iç tutarlılık katsayıları ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile güvenilirliği incelenmiştir. Bulgular: Gebe kadınların yaş ortalaması 26,42 ± 3,53 (min: 18 maks: 43) idi. Araştırmaya katılanların %33,3’ü ortaokul mezunu, %77,1’i ev hanımı ve %88,2’sinin sosyal güvencesi bulunmakta idi. Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin toplam puanına göre, gebe kadınların puanları gebe olmayan kadınların puanlarından anlamlı derecede yüksekti (p < 0,001). Ölçeğin alt ölçeklerinin Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısı 0,80-0,82 arasında; düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ise 0,251 ile 0,857 arasında değişmekteydi. Sonuç: Bu çalışmada sekiz alt ölçeği ve 41 maddesi ile Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği›nin Türkçe versiyonunun gebeliğin üç trimesterinin her biri için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Scale for Pregnancy Related Discomforts
Objective: This study examined the reliability and validity of the Turkish version of the Scale for Pregnancy-related Discomforts. Method: This cross-sectional and methodological study was carried out between November 17, 2014 and December 23, 2015 in the gynecology and pediatrics clinics of a state hospital, located in the western region of Turkey, with the participation of 493 pregnant and 150 non-pregnant women. The study investigated the reliability and validity of the Scale for Pregnancy-related Discomforts. The study analyzed the structural validity of the scale using the contrasted group validity and examined reliability through the coefficients of internal consistency and corrected item total correlations. Results: The average age of pregnant women was 26.42 ± 3.53 (min:18 max:43) years. Among the participants, 33.3% had graduated from secondary schools, 77.1% were housewives, and 88.2% had social insurance. Based on the total score of the Scale for Pregnancy-related Discomforts, the pregnant women’s scores were significantly higher than the scores of the non-pregnant women (p < 0.001). Cronbach’s Alpha reliability coefficient of the subscales in the Scale ranged from 0.80 to 0.82; their corrected item total correlations varied between 0.251 and 0.857. Conclusion: This study demonstrated that the Turkish version of the Scale for Pregnancy-related Discomforts, with its eight subscales and 41 items, was valid and reliable for each of the three trimesters of pregnancy.