Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(1):26-33
Beslenme ve Yeme Bozuklukları ile İlişkili Yürütücü İşlevler ve Bellek Süreçleri Üzerine Bir Gözden Geçirme Çalışması
FÖ Çobanoğlu, H Kaynak
Çankaya Üniversitesi, Ankara
İnsanlığın var oluşundan bu yana beslenme, sosyal adaptasyonun ve hayatta kalmanın en önemli gerekliliklerinden biri olmuştur. 20. yüzyıldan itibaren beslenme ve yeme bozuklukları üzerine yapılan araştırmalar, insanların aşırı kilolu oldukları düşüncesi ile kendilerini aç bırakmaları ya da durmaksızın yemek yemeleri gibi çeşitli yeme davranışlarına bireysel, ilişkisel ya da toplumsal faktörler ile birtakım açıklamalar getirmeye çalışmış; ancak beslenme ve yeme bozukluklarının altında yatan psikopatolojik ve bilişsel faktörleri açıklamada yetersiz kalmıştır. Yeme bozukluklarının altındaki karmaşık davranış örüntüsü, kişilerin dikkat, bellek ve üstbilişsel süreçlerinde bozulmaların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Özellikle anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi yeme bozukluklarından muzdarip bireylerin problem çözme, muhakeme ve karar verme gibi belirli üst dü- zey bilişsel mekanizmalarında sağlıklı bireylere kıyasla bozulmalara rastlanmaktadır. Bu bozulmalar ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur ve bu araştırmalar genellikle bu bozulmalarda iyileştirme sağ- layabilecek ya da yeme bozukluğu geliştirme riski için koruyucu önlemler alınmasına yol açabilecek bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeme bozukluklarının bireylerin yürütücü işlevleri ve bellek süreçlerine olan etkilerine yönelik araştırmaları incelemek ve bu etkiler arasındaki bağlantıları keşfetmektir.
A Review on Executive Functions and Memory Processes Associated with Feeding and Eating Disorders
From the beginning of humankind, feeding has become one of the most important requirements of social adaptation and survival. Since the 20th century, research on feeding and eating disorders has tried to give some explanations of various eating behaviors, such as starving because of thoughts about being overweight or non-stop binge eating by the individual, relational, or social factors. However, they are inadequate to fully explain the psychopathological and cognitive factors underlying feeding and eating disorders. The complex behavioral pattern behind eating disorders can lead to impairments in people’s attention, memory, and metacognitive processes. Certain higher-order cognitive mechanisms such as problem solving, reasoning, and decision making are impaired in individuals suffering from eating disorders, especially anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge eating disorder, compared to healthy individuals. Several researches aimed to find out evidence that may recover these impairments or that may lead to preventive measures for the risk of developing eating disorders. The aim of the current study is to examine the researches on the effects of eating disorders on individuals’ executive functions and memory processes and to explore the links between eating disorders, executive functions, and memory.