Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(1):2-5
Akut Optik Nöritli Multipl Skleroz ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları Hastalarında VEP Parametrelerinin Karşılaştırılması
N Turgut, B Altunan, AA Gündoğdu
Namik Kemal Universitesi, Tekirdağ
Giriş: Multipl skleroz (MS) ve nöromiyelitis optika spektrum bozuklukları (NMOSD), merkezi sinir sisteminin idiyopatik, otoimmün ve inflamatuar hastalıklarıdır. Her iki hastalığın klinik seyrindeki benzerlik ayırıcı tanıda güçlükler yaratır. Bu aşamada desen görsel uyarılmış potansiyeller (VEP) kullanılır. Bu çalışmanın amacı, hastalar akut optik nörit ile başvurduğunda MS ve NMOSD ayırıcı tanısında VEP’nin rolünü araştırmaktır. Yöntem: Bulanık görme ile başvuran ve akut optik nörit tanısı alan 15 relapsing-remitting MS hastası (RRMS) ve 10 NMOSD hastasının (1 seropozitif hasta) verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik, hastalık ve VEP özellikleri kaydedildi. Bulgular: NMOSD hastalarından elde edilen retrospektif verilere göre, ortalama P100 latansı 117.3 ± 12.3 ve ortalama amplitüd 6.1 ± 3.5 idi. 15 RRMS hastasından elde edilen VEP özellikleri de- ğerlendirildiğinde, P100 latansı 131.7 ± 17.3 ve ortalama P100 amplitüdü 8.0 ± 3.0 idi. NMOSD grubuna kıyasla RRMS grubunda P100 gecikmesi önemli ölçüde uzamış ve amplitüd, NMOSD grubunda RRMS grubuna kıyasla önemli ölçüde daha düşük saptanmıştır. Tartışma: Optik nöriti olan NMOSD hastalarını erken dönemde MS’den ayırmak, kalıcı görsel hasarı önlemek, uygun tedaviyi başlatmak, tedaviyi planlamak ve prognozu öngörmek için çok önemlidir. Erken evre akut optik nöritte VEP bulguları, klinik olarak ayırımı zorlayıcı olan seropozitif ve seronegatif NMOSD hastalarını MS hastalarından ayırt etmek için kullanılabilir.
The Comparison of VEP Parameters in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders and Multiple Sclerosis Patients with Acute Optic Neuritis
Introduction: Multiple sclerosis (MS) and neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) are idiopathic, autoimmune, and central nervous system inflammatory diseases. The similarity in the clinical course of both diseases creates difficulties in the differential diagnosis. Pattern reversal visual evoked potentials (VEP) are used at this stage. This study aimed to investigate VEP’s role in the differential diagnosis of MS and NMOSD when the patients apply with acute optic neuritis. Method: The data of 15 relapsing-remitting MS patients (RRMS) and 10 NMOSD patients (1 seropositive patient) presenting with blurred vision and who were diagnosed with acute optic neuritis were retrospectively analyzed. Demographic, disease, and VEP characteristics of the patients were recorded. Results: According to retrospective data obtained from NMOSD patients, the mean P100 latency was 117.3 ± 12.3, and the mean amplitude was 6.1 ± 3.5. When the VEP characteristics obtained from 15 RRMS patients were evaluated, the P100 latency was 131.7 ± 17.3, and the mean P100 amplitude was 8.0 ± 3.0. P100 latency was significantly prolonged in the RRMS group than the NMOSD group, and amplitude was significantly lower in the NMOSD group than the RRMS group. Discussion: Differentiating NMOSD patients with optic neuritis from MS in the early period is very important for preventing permanent visual damage, initiating appropriate treatment, planning treatment, and predicting prognosis. VEP findings in early-stage acute optic neuritis can be used to differentiate clinically challenging both seropositive and seronegative NMOSD patients from patients with MS.