Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 58; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2020;58(2):17-25
Yüz Tanıma Performansının Değerlendirilmesi: Cambridge Yüz Belleği Testi ve Glasgow Yüz Eşleştirme Testi Performanslarının Farklı Yüz Tanıma Deneyimine Sahip Gruplarla İncelenmesi
A Kapucu, A Aydınlık, S Amado
Ege Üniversitesi, İzmir
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı Cambridge Yüz Belleği Testi (CYBT) ve Glasgow Yüz Eşleştirme Testi’nin (GYET) Türkiye örneklemi için güvenirliğinin değerlendirilmesidir. Yöntem: CYBT ve GYET üniversite öğrencileri ve güvenlik görevlilerinden oluşan iki farklı örneklem grubuna karşıt dengeleme yöntemi kullanılarak arka arkaya uygulanmıştır. Testlerin uygulanmasından önce katılımcıların kendi yüz tanıma becerilerine ilişkin öz değerlendirme puanları alınmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgular CYBT’nin üniversite (Cronbach’sα= ,899) ve güvenlik (Cronbach’s α = ,853) örneklemleri için yüksek güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir. GYET de üniversite (r = ,888) ve güvenlik (r = ,891) örneklemleri için yüksek iç güvenirliğe sahiptir. Yüz tanıma ve yüz eşleştirme becerileri arasındaki ilişki üzerine literatürle uyumlu olarak CYBT ve GYET’den alınan toplam puanlar arasındaki korelasyon üniversite (r = ,492, p < ,001) ve güvenlik (r = ,400, p < ,001) örneklemleri için istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak, güvenlik görevlilerinin her iki testte üniversite öğrencilerinden daha düşük performans gösterdiği gözlenmiştir. Katılımcıların kendi yüz tanıma becerileri için öz değerlendirme puanları, üniversite örneklemi için yüz tanıma ve yüz eşleştirme performansları ile pozitif olarak ilişkili olsa da güvenlik örneklemi için böyle bir ilişki gözlenmemiştir. Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar CYBT ve GYET’nin Türkiye örnekleminde yüksek güvenirlik değerlerine sahip olduğuna ve her iki testin de farklı düzeylerde yüz tanıma deneyimine sahip grupların yüz tanıma becerilerini değerlendirme amacıyla kullanılabileceğine işaret etmektedir.
Measuring Face Recognition Performance: Investigating Cambridge Face Memory Test and Glasgow Face Matching Test Performances in Groups with Different Face Recognition Experience
Objective: The main objective of this study was to assess the reliability of the Cambridge Face Memory Test (CFMT) and the Glasgow Face Matching Test (GFMT) for the Turkish sample. Method: Samples of university students and security officers were asked to complete CFMT and GFMT sequentially. The order of the tests were counterbalanced. Participants’ self-evaluation scores regarding to their own face recognition abilities were recorded prior to the application of the tests. Results: Results confirmed the reliability of CFMT for samples of university students (Cronbach’s a = .899) and security officers (Cronbach’s a = .853) as well as the reliability of GFMT for samples of university students (r = .888) and security officers (r = .891). Consistent with the previous literature on the relationship between face recognition and face matching skills, total scores obtained from the tests were correlated for both university students (r = .492, p < .001) and security officers (r = .400, p < .001). However, security officers were observed to perform worse than university students in both tests. Although self-evaluation scores for individuals’ own face recognition abilities were positively correlated with their face recognition and face matching performances for university samples, no such correlation was observed for security officers. Conclusions: These results indicate that both CFMT and GFMT are reliable assessment tools that can be used with the Turkish sample to assess face recognition skills of groups with different face recognition experience levels.