Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 27; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2020;27(3):163-169
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bedensel Rahatsızlıklar ile Otizm Davranış Bozukluğu Kategorileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
C Doenyas, T Mutluer
Koç Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu sosyal beceri eksikliği ve yineleyen davranışlar ile kısıtlı ilgi alanlarını içeren nörogelişimsel bir durumdur. Bugüne kadar alanyazında fiziksel rahatsızlıklar ile otizm şiddeti arasındaki ilişki incelenmiş, ancak birincil nedeni bilinmeyen bedensel rahatsızlıkların otizme eşlik eden sorun davranış alt grupları ile ilişkisi araştırılmamıştır. Otizme eşlik eden fiziksel sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi bu bireylerin hayat kalitelerinin iyileşmesini sağlayabilir. Ayrıca bu ilişkinin incelenmesi, otizmin altında yatan nedensel mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 6-18 yaş arası 64 otizmli bireyde (11 kız), bedensel rahatsızlıkların otizm şiddeti ve otizmdeki sorunlu davranışlar ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 4-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin alt ölçeklerinden biri olan bedensel rahatsızlık kategorisi ile Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği aracılı ölçülen otizm şiddeti ve Otizm Sorun Davranış Listesi’nin alt başlıkları arasındaki olası ilişki incelenmiştir. Bulgular: Otizmin şiddeti ile bedensel şikayetler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca otizme eşlik eden sorun davranışlar olan huzursuzluk, atalet ve sosyal içe kapanıklık, yinelenen davranışlar, aşırı hareketlilik ve itaat etmeme ile uygun olmayan konuşma davranış alt grupları arasından sadece aşırı hareketlilik ve itaat etmeme ile bedensel şikayetler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin çocuk yaşı, anne-baba yaşı ve anne-baba eğitimi gibi sosyodemografik etmenlerden bağımsız olduğu gösterilmiştir. Sonuç: Bu bulgular, otizmde aşırı hareketlilik ve itaatsizlik gösteren çocukların bedensel rahatsızlık yaşama riski taşıdığına işaret etmektedir. Psikiyatrik ve psikolojik incelemelerin yanı sıra bu davranışları gösteren otizmli bireylere kapsamlı bir yaklaşım ve bütüncül bir tedavi uygulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Investigation of the Relationship between Physical Problems and Aberrant Behavior Categories in Autism Spectrum Disorder
Objectives: Autism spectrum disorder is a neurodevelopmental conditiona that manifests with impairments in social interactions and communication and repetitive behaviors and restricted interests. It is known that autism spectrum disorder is accompanied by medical comorbidities, and as the number of accompanying comorbidities increase, the intensity of aberrant behaviors also increases in individuals with autism spectrum disorder. Yet, how subgroups of aberrant behaviors relate to physical complaints with unknown primary etiology in autism spectrum disorder has not yet been investigated. Understanding and solving these physical problems can improve the quality of life of individuals with autism spectrum disorder, as interventions should not only address core autism spectrum disorder symptoms but also all physical complaints affecting an individual’s life. Additionally, an examination of such a relation may help better understand the underlying mechanisms of autism spectrum disorder. Materials and Methods: In this study, in 64 individuals with autism spectrum disorder (11 girls) aged between 6 and 18 years, the relationship between the physical complaints subcategory of Child Behavior Checklist and the severity of autism spectrum disorderaccording to Childhood Autism Rating Scale was examined. Additionally, the relationship between physical complaints and the subgroups of the Aberrant Behavior Checklist was evaluated. Results: A significant positive correlation was found between physical symptoms and autism spectrum disorder severity. Among the five factors of this checklist (irritability, agitation, crying; lethargy, social withdrawal; stereotypic behavior; hyperactivity, non-compliance; inappropriate speech), only hyperactivity/non-compliance and inappropriate speech correlated with physical complaints. This relationship was independent of sociodemographic factors such as child age, parental age, and parental education. Conclusion: These findings indicate that children with autism spectrum disorder who exhibit extreme mobility and disobedience are at risk of physical discomfort. In addition to psychiatric and psychologic examinations, a comprehensive and holistic approach should be adopted for individuals with autism spectrum disorder, especially for those individuals experiencing physical problems.