Dergi Ara >>
Yıl:2021; Cilt: 22; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2021;22(1):76-90
Cinsiyet Perspektifinden Risk Alma Davranışı ve İnternet Bağımlılığı
N Ladikli, N Ziyalar
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu araştırma, cinsiyet değişkeni kapsamında risk alma davranışlarını ve internet kullanımını incelemeyi, internet bağımlılığı ile gündelik hayatın belirli alanlardaki risk alma davranışları arasındaki olası bağlantıları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmaya 260’ı (%48,2) kadın, 279’u (%51,8) erkek 539 kişi katılmıştır. Katılımcılara sosyodemografik form, risk alma davranışlarının incelenebilmesi için Belirli Alanlara Özgü Risk Tutumları Ölçeği (BARTÖ), normal ve riskli internet kullanımı ile internet bağımlılığının değerlendirilebilmesi için İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) uygulanmıştır. Bulgular: Kadın ve erkeklerin risk alma davranışları alt boyutlarına ait sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Erkeklerin gündelik yaşamda etik, şans oyunları ve güvenlik alt boyutunda, kadınların ise sosyal alt boyutta yüksek ortalamaya sahip olduğu, internet bağımlılığı puanlarının ortalamaları arasında ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı görülmüştür. İnternet bağımlılığı ile risk alma davranışı alt boyutlarının tamamı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Söz konusu ilişkide cinsiyetin etkisini görebilmek adına cinsiyet gruplarına göre ayrılan veri analiz edilmiş, kadınların ve erkeklerin İBÖ toplam puanları ile BARTÖ alt boyut toplam puanlarının tamamı arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ortalama internet kullanan grubun tüm risk alma davranışı alanlarında, internet bağımlısı ve internet bağımlılığı riski altındaki bireylerden daha düşük ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Risk alma davranışının internet bağımlılığı düzeyine göre değişkenlik gösterdiği ve internet bağımlılığı ile risk alma davranışları arasındaki ilişkinin cinsiyet gruplarına göre farklılaştığı ortaya konmuştur.
Risk-Taking Behavior and Internet Addiction from Gender Perspective
Objective: This research aims to examine risk-taking behaviors and internet usage within the context of gender, to reveal possible connections between internet addiction and risk-taking behaviors in certain areas of daily life. Method: 539 participants, 260 (48.2%) female and 279 (51.8%) male, participated in the study. Participants were administered a sociodemographic form, a Domain-Specific Risk Attitude Scale (DOSPERT) to examine risk-taking behaviors and Internet Addiction Scale (IAS) to evaluate level of internet addiction. Results: There was a statistically significant difference between mean rank scores of men's and women's risk-taking behaviors. It was observed that, men had high mean score in ethics in everyday life, gambling and security, and women had high mean score in social sub-dimension. There was no significant difference between the mean scores of IAS. A positive correlation was found between IAS and whole sub-domains of DOSPERT. In order to determine the effect of gender in this correlation, the dataset splitted by gender groups were analyzed and a significant correlation was found between the sum of women’s and men’s IAS and DOSPERT domain scores. Conclusion: The average internet users has lower averages in all areas of risk taking behavior than internet addicts and individuals at risk of internet addiction.