Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(4):285-296
Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara Paketleri Üzerindeki Uyarıcı Resimler ve Yazılar ile İlgili Düşünceleri ve Nikotin Bağımlılık Düzeyleri
E Ceylan, N Uysal, A Koç
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışma, sigara kullanan hemşirelik öğrencilerinin sigara paketlerinin üzerindeki uyarıcı resimler ve yazılar ile ilgili düşünceleri, bu uyarıların sigara kullanımı üzerine etkisi ve nikotin bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi sigara kullanan 82 hemşirelik öğrencisinden oluşmuş ve evrenin %89.1'ine ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Sigara paketleri üzerindeki resimlerin çoğunun etkili olmadığı ve etkili olarak belirtilen resimlerin korku ögesinin yer aldığı resimler olduğu belirlenmiştir. Resimleri gördükten sonra sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı %19.5’tir. Günlük tüketilen sigara sayısı ve sigaraya bağlı rahatsızlık sayısı ile FNBT puan ortalaması arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Sonuç: Sigara paketleri üzerindeki uyarıcı resimler genel olarak etkisiz bulunmuştur. Sigara paketlerinde dramatik, korkutucu ve daha ciddi sağlık sorunlarının gösterildiği daha fazla yer kaplayan görüntülerin kullanılması tütün ürünlerinin kullanımını azaltmada etkili olabilir.
Nursing Students’ Views about Graphic Warnings and Texts on Cigarettes and Their Nicotine Dependence
Objective: This study was conducted to determine smoker nursing students’ thoughts about graphic warnings and texts on cigarette packs, impact of these warnings on their cigarette consumption and their nicotine dependence levels. Method: The sample of the study consisted of 82 smoker nursing students and 89.1% of aimed population has been reached. Data was collected by both the questionnaire developed by the researchers and Fagerström Test for Nicotine Dependence (FTND). Results: Most graphic warnings on the packs were ineffective and the one found to be effective pictures are those containing the horror element. The rate of those who think about quitting smoking after seeing the pictures is 19.5%. A positive correlation was found between the number of cigarettes consumed per day, the number of illnesses due to smoking and the mean FTND score. Conclusion: Graphic warnings on cigarette packs were generally found to be ineffective in reducing smoking. Printing dramatic, frightening and indicating more serious health problems images that span more space on cigarette packs can be effective in reducing the use of tobacco products.