Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 21; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Bağımlılık Dergisi; 2020;21(4):255-264
Alkol Bağımlılığı Olan ve Olmayan Bireylerin Öfke Ruminasyonu Açısından Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
M Vatansever, İÖ İlhan
Ankara Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu araştırmanın amacı alkol bağımlılığı olan ve olmayan bireyleri öfke ruminasyonu açısından karşılaştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi, alkol bağımlılığı tanısı konmuş, yatarak ya da ayakta tedavi görmekte olan 55 hasta ve hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu açısından eşleştirilmiş, herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı konmamış 55 katılımcı olmak üzere toplam 110 bireyden oluşmaktadır. Bu çalışmada katılımcılara araştırmacı tarafından oluşturulan sosyo-demografik bilgi formu, hasta grubu için alkol kullanım öyküsü soruları, karşılaştırma grubuna KESİ Anketi ve her iki gruba Öfkeye İlişkin Derin Düşünme Ölçeği (ÖİDDÖ) uygulanmıştır. Bulgular: İki grup arasında ÖİDDÖ toplam puanları, İntikam Düşünceleri, Nedenleri Anlama, Öfke Sonrası Düşünme, Öfke Anıları alt ölçek puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Alkol bağımlılığı olan bireyler arasında, alkollüyken başının yasalarla derde girdiğini bildirenlerin İntikam Düşünceleri, Öfke Sonrası Düşünme ve ÖİDDÖ toplam puanları alkollüyken başının yasalarla derde girmediğini bildirenlerden daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Alkol bağımlılığı olan bireylerin öfke ruminasyonunun alkol bağımlılığı olmayan bireylerden farklılık göstermediğine ilişkin araştırmanın bulgusu ilgili yazını destekler niteliktedir.
Comparative Study on Individuals with and without Alcohol Dependence in Terms of Anger Rumination
Objective: The aim of this research is to compare the individuals with and without alcohol dependence in terms of anger rumination. Method: The total sample of study consists of 110 individuals. 55 of whom inpatient/outpatient who were diagnosed with alcohol dependence and 55 of whom without mental disorder diagnosis were matched with the patient group in terms of age, gender, and educational status. The socio-demographic information form constructed by the researchers, alcohol use history questions for the patient group, CAGE Questionnaire for comparison group, and Anger Rumination Scale (ARS) for both groups were applied. Results: There were no statistically significant differences between the two groups in terms of the total scores of ARS, Thoughts of Revenge, Understanding of Causes, Angry Afterthoughts, Angry Memories subscale scores. Among individuals with alcohol dependence, those who reported that they were in trouble with the law while having alcohol were found to be higher scores of Thoughts of Revenge, Angry Afterthoughts, total ARS than those who reported that they weren't. Conclusion: This study findings indicate that anger rumination of individuals with alcohol dependence does not differ from those without alcohol dependence supports the relevant literature.