Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2020;57(3):234-240
Sigara İçenler İçin Stroop Testi’nin Türkiye Örnekleminde Geliştirilme Çalışması
E Kısacık, Z Çakır
Sivas Üniversitesi, Sivas
Amaç: Bu araştırmada, Türkiye’de kullanılabilirliği olan, dile ve kültüre özgü, Türkçe bir Sigara İçenler İçin Stroop Testi’nin (SİİST) oluşturulması amaçlamıştır. Yöntem: Çalışma, her bir aşamada üç farklı yaş grubundan sigara içen ve içmeyen katılımcıların bulunduğu üç aşamadan oluşmaktadır ve toplamda 334 kişinin katılımı ile yapılmıştır. Üçüncü aşamada tüm katılımcılara SİİST ve Beck Depresyon Envanteri uygulamıştır. Ayrıca, sigara kullanan katılımcılara Fagerstörm Nikotin Bağımlılığı Testi; yaşlı gruptaki katılımcılara ise Standardize Mini Mental Test uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmanın ilk aşamasında, sigara ile ilişkili ve ilişkisiz kelimelerden oluşan toplam 92 maddelik bir liste oluşturulmuş, ikinci aşamada katılımcıların bu kelimelerin sigara ile ilişkililiğini değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda seçilen sigara ile ilişkili 9, sigara ile ilişkisiz 9 kelime ile SİİST oluşturulmuştur. Üçüncü aşamada, test 70 kişiden oluşan bir örnekleme uygulanmıştır. Tepki sürelerinin yaş, sigara kullanımı ve kelime türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için 3×2×2 son faktörde tekrar ölçümlü varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar, tüm yaş gruplarında sigara içmeyen katılımcıların ilişkili ve ilişkisiz kelimelere verdikleri tepkilerin süresi arasında anlamlı bir fark bulunmadığını; öte yandan genç ve yetişkin yaş gruplarında sigara içen katılımcıların sigara ile ilişkili kelimelere daha uzun sürede tepkide bulunduklarını göstermiştir. İç tutarlılık ve test-tekrar test analizleri testin kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir. Sonuç: SİİST Türkiye örneklemindeki araştırmalarda kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir özgün bir ölçüm aracıdır.
The Development Study of Smoking Stroop Test on a Turkish Sample
Introduction: The purpose of this study is to engender a language and culture specific Smoking Stroop Test (SST) in Turkish. Methods: The study is performed in three stages (N=334) with smokers and non-smokers of three age groups. On the third stage, all participants have filled STT and were administered Beck Depression Inventory. Besides, the smokers were applied Fagerstörm Test for Nicotine Dependence, and the elder participants were also assessed with Standardized Mini Mental State Examination Test. Results: In the first stage, a list comprising a total of 92 words related and not related with smoking have been formed and in the second stage the participants were asked to evaluate the relatedness of these words with cigarette and smoking. As a result of this evaluation 9 related and 9 unrelated words were selected for SST. In the third stage SST was administered to a sample of 70 participants. A 3×2×2 repeated measures for last factor ANOVA was used to determine whether the variance in response times depends on age, cigarette use and word type. The results revealed that there was no significant difference among the non-smoker participants’ response times towards related or unrelated words in all age groups. On the other hand, the smokers in young and adult age groups displayed longer response times towards cigarette related words. Internal consistency and test-retest reliability analysis revealed that the test is reliable. Discussion: SST is a valid, reliable and original tool that can be used in studies in Turkey.