Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 57; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2020;57(3):204-209
Selektif Amigdalohipokampektomi Operasyonu Geçiren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastaların Klinik-Patolojik Özellikleri ile Hipokampal Sklerozda p-Glikoprotein Ekspresyonu İlişkisi
ÖU Ethemoğlu , N Kayrak, B Bilgiç, G Gül, DY Kuşçu, D Kırbaş
Harran University, Şanlıurfa
Amaç: Kan beyin bariyerinde “efflux transporter”ların aşırı üretiminin mezial temporal lob epilepsili (MTLE) hastalarda ilaç tedavisine direnç gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, hipokampal sklerozun (HS) eşlik ettiği MTLE’li hastaların klinik özellikleri ile hipokampusta p-glikoprotein (p-gp) ekspresyonu ve nöronal kayıp arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlanmaktadır. Yöntem: Selektif amigdala-hipokampektomi operasyonu geçirmiş 33 hasta çalışmaya alındı. Her hastanın yaş, HS’nin bulunduğu taraf, cinsiyet, habitüel nöbetlerin başladığı yaş, habitüel nöbetlerin süresi, IPI’nin tipi ve geliştiği yaş, “latent period” varlığı ve süresi, “silent period” varlığı ve süresi, operasyon öncesindeki bir yıl içinde aylık ortalama nöbet frekansı ve operasyonun yapıldığı yaşın ortalaması içeren ayrıntılı klinik hikâyesi retrospektif olarak incelendi. Bulgular: P-gp ekspresyonu ayda 15 günden fazla nöbet sıklığı ve 20 yıldan fazla hastalık süresi olan hasta grubunda anlamlı olarak daha fazla idi. MTLE-HS hastalarının klinik özellikleri ve p-gp ekspresyonu arasında anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Bu bulgular p-gp ekspresyonunun hastanın klinik ve patolojik özelliklerinden çok hastalığın süresi ve nöbet sıklığından etkilendiğini düşündürmektedir. HS-MTLE hastalarında, inhibitörlerin ek tedavi olarak olası kullanımı ve kan beyin bariyerinde eksprese edilen “multi-drug” taşıyıcıları ile taşınmayan ilaçların geliştirilmesi yeni tedavi hedefleri olarak değerlendirilmelidir.
The Relationship Between Clinico-Pathological Properties and p-Glycoprotein Expression in Hippocampal Sclerosis Among Patients with Mesial Temporal Lobe Epilepsy Who Undergo Selective Amygdalohippocampectomy Operation
Introduction: The overproduction of the efflux transporters in the bloodbrain barrier is considered to play a role in the development of drug resistance in mesial temporal lobe epilepsy (MTLE) patients. The aim of the present study was to investigate the relationship of clinical features of patients with MTLE accompanied by hippocampal sclerosis (HS) and the p-glycoprotein (p-gp) expression and neuronal loss in the hippocampus. Methods: This study included a total of 33 patients who underwent selective amygdala-hippocampectomy operation. A detailed medical history of each patient, including age, side of HS, sex, age of habitual seizure onset, duration of habitual seizures, type and age of initial precipitating injury, presence and duration of latent period, presence and duration of silent period, monthly seizure frequency within 1 year prior to operation, mean age at the time of operation was evaluated retrospectively. Results: The p-gp expression was significantly higher in the patient group with a seizure frequency of more than 15 days per month and a disease duration of more than 20 years. There was no significant difference between the p-gp expression and the clinical features of the MTLE-HS patients. Conclusion: These results suggest that p-gp expression is affected by disease duration and seizure frequency rather than a patient’s clinical and pathological properties. In patients with HS-MTLE, potential use of the p-gp inhibitors as additional therapy and developing novel drugs not carried by multidrug carriers expressed in blood-brain barrier should be regarded as the new treatment targets.