Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 8; Sayı: 17>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2020;8(17):190-201
Mesleki Öz – Yeterlilik İnancının Psikolojik Güvenlik ve Beyana Dayalı Kişisel İnisiyatif Arasındaki Aracı Rolü
Ş Aksoy, N Mamatoğlu
Abant Izzet Baysal University, Bolu
Bu çalışmanın amacı psikolojik güvenlik ve beyana dayalı kişisel inisiyatif arasında mesleki öz-yeterlilik inancının aracı rolünü araştırmaktır. Ayrıca, beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Öncelikle, beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçeğinin psikometrik özelliklerini test etmek için 100 iş güvenliği üzerinde bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, psikolojik güvenlik, mesleki öz-yeterlilik inancı ve beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçekleri katılımcılara anonim bir link aracılığıyla gönderilmiştir. Pilot çalışmada olduğu gibi, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Eksik veriden dolayı 443 yanıttan 111’i elenmiş ve kalan 332 katılımcı üzerinden veri analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonuçları psikolojik güvenlik, mesleki öz-yeterlilik inancı ve beyana dayalı kişisel inisiyatif arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göste Regresyon analizleri sonucunda mesleki öz-yeterlilik inancının psikolojik güvenlik ve beyana dayalı kişisel inisiyatif arasında aracı rolü olduğu bulunmuştur. Ayrıca, uyarlanan beyana dayalı kişisel inisiyatif ölçeğinin psikometrik özelliklerinin Türk örnekleminde uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu ortaya konulmuştur.
Mediator Role Of Professional Self – Efficacy Belief Between Psychological Safety And Self – Reported Personal Initiative
The object of this study was to research the mediator role of professional self – efficacy belief between psychological safety and self – reported personal initaitive. Additionaly, self – reported personal initiative scale was adapted to Turkish. Firstly, pilot study was conducted to 100 occupational safety specialists to test psychometrics of self – reported personal initiative scale. Then, psychological safety, professional self – efficacy belief of occupational safety specialists and self – reported personal initiative scales were sent to occupational safety specialists with anonymous link. Similiar with pilot study, convenience method was used. Of 443 responses, 111 responses were disregarded because of the missing data and remaining 332 responses data was used for this study. According to correlation analysis results, there are significant relationships amongst psychological safety, professional self-efficacy belief and self-reported personal initiative. Regression analysis showed that professional self – efficacy belief has mediator role between psychological safety and self – reported personal initiative. Additionaly, psychometrics results of self - reported personal initiative showed that adapted scale was valid and reliable for Turkish sample.