Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Current Addiction Research; 2020;4(1):5-15
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalar Arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri
H Erensoy, TD Berkol, YH Balcıoğlu, HM Aytaç
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Alkol ve madde kullanım bozuklukları ile diğer psikiyatrik bozuklukların birlikteliği sıktır. Ancak genel psikiyatri hastalarında alkol ve madde kullanım bozukluklarının sıklığı ile ilgili çalışma son derece azdır. Yöntem: Genel psikiyatri polikliniğine başvuran ve herhangi bir psikiyatrik tanı ile izlenen hastalar arasında alkol ve madde kullanım bozukluklarının sıklığını araştırma amacıyla, ardışık 734 yetişkin hasta çalışmaya alındı. Bu hastalara Michigan Alkol ve Madde Tarama Testi (MATT-AM) verildi. MATT-AM skoru 5 ve üzeri olan 47 (%6.4) hastaya madde tarama listesi verildi ve SCID-I’in bağımlılık modülü uygulandı. Daha sonra tanı alan 33 kişiye (%4.5) de SCID–I’in geri kalanı ve SCID–II uygulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan 734 genel psikiyatri hastasının 33’ünde (%4.5) herhangi bir alkol ya da madde kullanım bozukluğu saptandı. Bu 33 hastadan 5’ine (%0.7) alkol bağımlılığı, 26’sına (%3.5) alkol kötüye kullanımı, 3’üne (%0.4) çoğul madde bağımlılığı, 9’una (%1.2) esrar kötüye kullanımı, 4’üne (%0.5) ekstazi kötüye kullanımı, 1’ine (%0.1) eroin kötüye kullanımı, 1’ine (%0.1) biperiden kötüye kullanımı ve 9’una (%01.2) benzodiazepin kötüye kullanımı tanısı kondu. Alkol ve/veya madde bağımlılığı veya kullanım bozukluğu tanısı alan toplam 33 kişiden 7’si (%1.0) borderline kişilik bozukluğu, 2’si (%0.3) antisosyal kişilik bozukluğu, 1’i (%0.1) paranoid kişilik bozukluğu, 1’i (%0.1) narsisistik kişilik bozukluğu, 2’si (%0.3) kaçıngan kişilik bozukluğu, 1’i (%0.1) şizoid kişilik bozukluğu, 1’i (%0.1) bağımlı kişilik bozukluğu tanısı aldı. SCID-I’de 5 kişiye (%0.7) major depresif bozukluk, 3 kişiye (%0.4) bipolar I, 1 kişiye (%0.1) distimik bozukluk, 2 kişiye (%0.3) paranoid şizofreni, 1 (%0.1) kişiye sanrısal bozukluk, 3 (%0.4) kişiye yaygın anksiyete bozukluğu, 3 kişiye (%0.4) panik bozukluk, 1 kişiye (%0.1) agorafobili panik bozukluk, 1 kişiye (%0.1) BTA anksiyete bozukluğu,1 kişiye (%0.1) sosyal fobi ve 1 kişiye (%0.1) travma sonrası stres bozukluğu tanısı kondu. Sonuç: Bu sonuçlar, genel psikiyatri polikliniğine başvuran hastalar arasında alkol madde kullanım bozukluklarının çok yaygın olmadığını göstermiştir. Özellikle duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu ya da kişilik bozukluğu tanısı konan hastalarda alkol madde kullanım bozukluklarını dikkatli sorgulamakta yarar vardır.
Prevalence, Clinical Features and Comorbidities of Alcohol and Substance Use Disorders Among Patients Admitted to Psychiatry Outpatient Clinic
Objective: Comorbidity of substance use disorders and other psychiatric disorders is common. However, data on the prevalence of substance use disorders in general psychiatric outpatient population is rather scarce. Method: In order to investigate the prevalence of substance use disorders among the patients who admitted to the general psychiatric outpatient unit and followed with any psychiatric diagnosis, 734 consecutive adult patients were included in this study. Michigan Alcoholism Screening Test–AD was administered to these patients. Substance screening form and SCID-I dependence module were administered to 47 patients (6.4%) who had a MAST-AD score above 4. Later, SCID-II and the rest of SCID-I were administered to 33 patients (4.5%) who met any diagnostic criteria on this module. Results: From these 734 patients, 33 (4.5%) had alcohol or substance use disorder: Five patients (0.7%) had alcohol dependence, 26 patients (3.5%) had alcohol abuse and 3 patients (0.4%) had multiple substance dependence. There were 9 patients (1.2%) with cannabis abuse, 4 patients (0.5%) with ecstasy abuse, 1 patient (0.1%) with heroin abuse, 1 patient with (0.1%) biperiden abuse and 9 patients (1.2%) with benzodiazepin abuse. From this 33 patients, 7 (1.0%) patients were diagnosed with borderline personality disorder, 2 (0.3%) with antisocial personality disorder, 1 patient (0.1%) with paranoid personality disorder, 1 patient (0.1%) with narcissistic personality disorder, 2 patients (0.3%) with avoidant personality disorder, 1 patient (0.1%) with schizoid personality disorder and 1 patient (0.1%) with dependent personality disorder. With SCIDI, we found 5 (0.7%) major depressive disorder, 3 (0.4%) bipolar I, 1 (0.1%) distimic disorder, 2 (0.3%) paranoid schizophrenia, 1 (0.1%) delusional disorder, 3 (0.4%) generalized anxiety disorder, 3 (0.4%) panic disorder, 1 (0.1%) panic disorder with agoraphobia, 1 (0.1%) anxiety disorder not otherwise specified, 1 (0.1%) social phobia and 1 (0.1%) post traumatic stress disorder. Conclusion: These results suggest that substance use disorders are not prevalent among general psychiatric outpatients. Substance use disorders should be carefully assessed in the patients with diagnoses of mood disorders, anxiety disorders or personality disorders.