Dergi Ara >>
Yıl:2020; Cilt: 23; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikiyatri Dergisi; 2020;23(2):239-243
Depresyon öyküsü olan bir hastada Vareniklin tedavisi ile ilişkili manik nöbet
PK Çankaya
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Vareniklin dopaminerjik etkileri de olan bir alfa 4 beta 2 nikotinik reseptör parsiyel agonistidir. Sigara bırakma tedavisinde onaylanmış etkili ve yaygın şekilde kullanılan bir ajandır. Vareniklin kullanımı sırasında depresif duygudurum, uyku bozukluğu, intihar, ajitasyon, saldırganlık ve psikotik ve manik belirtiler bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda 12 haftalık vareniklin tedavisinin ardından psikotik özellikli mani tanısıyla hastaneye yatırılan ve depresyon öyküsü olan 48 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Hasta dini grandiyöz ve referans sanrıları, işitsel ve görsel halüsinasyonlar, irritabilite, uykusuzluk ve hızlı konuşma belirtileriyle psikiyatri kliniğine kabul edildi. 2 yıldır sertralin 100 mg/gün tedavisi altında ve son 18 aydır ötimikti. Daha önce hiç mani/hipomani belirtisi ya da psikiyatrik yatış öyküsü yoktu. İlk ruhsal durum muayenesinde Young Mani Derecelendirme Ölçeği (YMDÖ) 33 puan olarak değerlendirilen hasta, yatışının 28. gününde olanzapin 20 mg/gün klonezapam 0.5 mg/gün tedavisiyle taburcu edildiğinde YMDÖ puanı 14 olarak değerlendirildi. Vareniklin ile ilişkili maninin merkezi mekanizmaları halen tam anlaşılmamış olsa da, olgumuz depresyon öyküsü olan hastalarda özellikle antidepresanlarla birlikte kullanıldığında vareniklinin potansiyel yan etkilerinin dikkatle izlenmesinin önemini vurgulamaktadır.
Manic episode associated with Varenicline treatment in a patient with a history of depression
Varenicline is an alpha 4 beta 2 nicotinic receptor partial agonist with dopaminergic effects. It is an effective and widely used agent approved for smoking cessation. Depressive mood, sleep disorder, suicide, agitation, aggression, psychotic and manic symptoms have been reported during the use of varenicline. We report the case of a 48-year-old woman with a history of major depression who was admitted to the hospital with the diagnosis of mania with psychotic features at the end of the 12-week varenicline treatment. She was admitted to the psychiatry clinic for mystic grandiose and reference delusions, auditory and visual hallucinations, irritability, insomnia, and rapid speech. She was in antidepressant treatment with 100 mg/day sertraline for 2 years and was euthymic for the last 18 months. In her history, she never had symptoms of mania or hypomania or any psychiatric admission before. In the first mental status examination, the Young Mania Rating Scale (YMRS) score was 33. On the twenty-eighth day of the hospitalization, the patient was discharged with the treatment of olanzapine 20 mg/day and clonazepam 0.5 mg/day since her YMRS score improved to 14. In spite of the fact that the core components of varenicline associated mania stay subtle, the present case report features the significance of monitoring for potential adverse reactions with the use of varenicline in patients with a history of depression, particularly when utilized in combination with antidepressants.