Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2019;27(2):71-78
İnternet Haberlerinde Yer Alan İntihar Olgularının SosyodemografikÖzellikleri Ve Başvurulan İntihar Yöntemleri
RS İlhan, DS Akaslan
Ankara Üniversitesi, Ankara
GİRİŞ: Sosyodemografik özellikler intihar riskini arttırabilmektedir. Bu çalışmanın amacı gazetelerin internet sitelerinde yer alan 2018-2019 yılları arasındaki intihar olgularının sosyodemografik özelliklerini ve intihar için kullanılan yöntemlerinin sıklığını belirlemektir. YÖNTEM: Çalışmada, 2018-2019 yılları arasında Türkiye’ de ulusal düzeyde yayın yapan haber sitelerinde ‘intihar’ kelimesi aratılarak bulunan haberler ve bu haberlerin içerikleri incelenmiştir. BULGULAR: Tüm haberler bireysel intiharları bildirmekte olup 119 habere ulaşılmıştır. 119 olgunun %73,9’u (n=88) erkek, %26,1’i (n=31) kadındır. Haberlerin %57,1’ i (n=68) intihar ile yaşamına son veren kişilerin sosyoekonomik düzeyini belli edecek şekilde meslek bilgilerini içermektedir. Ev hanımı olmanın da meslekler arasına dahil edilmesi ile kadınların %78,7 (n=26), erkeklerin ise %47,7 ‘sinin (n=42) meslekleri açık olarak haberlerde belirtilmiştir. İntihar haberlerinin %68,9’u (n=82) intihar eden olguların yaşları hakkında bilgi içermektedir. İntihar edenlerin yaşı en sık %60,9 (n=50) ile 26-65 yaş aralığında, %34,1 (n=28)’ü 14-25 yaş aralığında, %3,6’i 65 yaş üstündedir. Kullanılan intihar yöntemlerinden %49’ u ateşli silah, %23,6’sı ası, %18,1’i atlama, %4,5’i kimyasal madde aracılı zehirlenme, %2,7’si kesici ve delici alet kullanımı, %1,8’i ilaç aracılığı (iv anestezik enjeksiyonu) ile gerçekleşmiştir. İntihar olguları içerisinde 14-25 yaş arası erkekler yöntem olarak en sık ateşli silah, 14-25 yaş arası kadınlar ise en sık ası ve atlamayı kullandıkları saptanmıştır. SONUÇ: Medyanın intihar haberlerini seçme konusundaki önceliklerinin ve başlıklarında yer verdikleri ifadelerin özellikle intihar açısından duyarlı olan grupların ön plana çıkmasına ve bulaşma aracılı intihar olgularının artmasına neden olabilmektedir. Medyanın seçim yanlılığından bağımsız olarak, ateşli silahlara ulaşımın kolay olduğu, kişinin mesleği gereği dolu olarak yanında taşıdığı, yine dolu olarak evinde bulundurduğu meslek grupları ile evinde dolu bir şekilde av tüfeği gibi ateşli silah bulunması durumunda duyarlı bireylerde intihar riskinin – belli bir planı olmasa dahi- yüksek olduğu görülmektedir.
Sociodemographic Characteristics Of Suicide Cases On Internet News
Introduction: Sociodemographic characteristics may increase suicide risk. The aim of this study is to determine the sociodemographic characteristics of suicidal cases between 2018-2019 and the frequency of the method used for suicide. Method: It has been reached to internet sites of national news paper in Turkey between 2018-2019 years and news of suicide in the archives of newspaper internet sites are reviewed retrospectively. Results: Of the 119 cases reported in the single suicide report, 73.9% (n = 88) were male and 26.1% (n = 31) were female. 57.1% (n = 68) of the news included occupational information to indicate the socioeconomic level of the deceased. The occupations of 78.7% (n = 26) of women and 47.7% (n = 42) of women were explicitly stated in the news as being a housewife. 68.9% (n = 82) of the suicide news included information about the age of the suicides. The frequency of suicidal age range was 60.9% (n = 50) 26-65, 34.1% (n = 28) 14-25 years and 3.6% above 65 years. Of the suicide methods used, 49% were firearms, 23.6% were hanging, 18.1% were jumping, 4.5% were chemical-mediated poisoning, 2.7% were using cutting and piercing instruments, 1.8 were drug-mediated (iv anesthetic injection). Conclusion: The priorities of the media in choosing suicide news may lead to the emergence of suicidal behaviour in suicide-sensitive groups and increase the number of suicide cases through contagion effect. Regardless of the media's selection bias, the risk of suicide is high in sensitive individuals, even if there is no specific plan, if there are firearms, which are easy to access, which are carried by the person occupied by the occupation, and occupied by the occupant.