Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2019;27(2):63-70
Ergenlerde Ebeveyn Tutumlarının İçselleştirme Ve DışsallaştırmaBozuklukları İle İlişkisi
SÇ Kızılpınar, B Çolak, FB Atak, B Öncü
Ankara Üniversitesi, Ankara
Ruhsal hastalıklar için birçok biyolojik ve psiksosyal risk etmeni tanımlanmıştır. Ebeveyn tutumları da ergenlerin psikososyal gelişimlerine doğrudan etkilidir ve psikopatoloji üzerine etkisi bulunmakdadır. Bu önemli ilişki sebebi ile, alan yazında anne ve baba tutumları ile ilgili birçok kuramsal açıklama yapılmış ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ergenlerin psikiyatrik tanıları ile aile tutum özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ergen Ünitesi’ne başvuran 97 olgu ve hastaneye başvuru sırasında eşlik eden anneleri çalışmaya alınmıştır. Aile tutumlarını değerlendirmek amacı ile Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Olgular boyutsal bir yaklaşım ile içselleştirme ve dışsallaştırma sorunları olarak gruplara ayrılmıştır. İçselleştirme ve dışsallaştırma gruplarının ebeveyn tutumları karşılaştırılmıştır. Dışsallaştırma grubunda aşırı koruyucu annelik ve ev kadınlığı rolünü reddetme alt boyutlarının içselleştirme grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar ışığında dışsallaştırma bozukluklarında ebeveyn ve ergen ilişkisinin daha problemli olduğu söylenebilir.
The Relationship Between Internalization And Externalization DisordersOf Parent Attitudes In Adolescents
Many biological and psychosocial risk factors for mental illnesses have been identified. Parental attitudes have a direct effect on the psychosocial development and psychopathology of adolescents. Due to this important relationship, many theoretical explanations about parent attitudes were made and various researches were made in the literature. The aim of this study was to investigate the relationship between adolescents' psychiatric diagnoses and family attitudes properties in 97 patients and their accompanying mothers. Parent Attitude Research Instrument was used to evaluate parental attitudes. Patients were grouped as internalization and externalization disorders with a dimensional approach. In the analyzes, the relationship between internalization and externalization groups and parental attitudes were examined. In the externalization group, the 64 dimensions of rejecting the role of being housewife and overprotective motherhood were significantly higher than in the internalization group. The light of these results, we can say that parent and adolescent relationship is more problematic in externalization disorders.