Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 10; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi; 2019;10(3):204-210
Üniversite öğrencilerinde anoreksiya nevroza belirtileri ve ilişkili faktörlerin araştırılması
E Topbaş, G Bingöl, NS Pelitli, H Tezel, S Önder, C Şahin
Amasya Üniversitesi, Amasya
Amaç: Üniversite öğrencilerinde anoreksiyo nevroza (AN) gelişiminde sosyal ve bedensel algı düzeyinin ve bazı değiş- kenlerin (cinsiyet, maddi durum, iştah durumu, doktorun özel diyet önermesi, BKI, egzersiz) etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini bir üniversitenin merkez kampüsünde öğrenim gören (n=14.109) öğrenciler, örneklemini ise bu grup içinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen n=1002 öğ- renci oluşturdu. Veriler birebir yüz yüze görüşme yöntemi ile “Kişisel Bilgi Formu”, “Yeme Tutum Testi (YTT)” ve “Sosyal ve Bedensel Algı Formu (SBAF)” aracılığı ile elde edildi. Bulgular: Yaşları 20.24±20 olan öğrencilerin AN oranının %8.9, SBAF toplam puanının 21.51±21 olduğu saptandı. SBAF cronbach alfa değeri 0.83 idi. YTT toplam puanı ile cinsiyet, maddi durum ve doktorun özel bir diyet önerme durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edildi (p<0.05). YTT toplam puanı ile SBAF toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05). Sonuç: Anoreksiyo nevroza olan bireylerin sosyal bedensel algı düzeyinin düşük ve AN gelişiminde sosyal ve bedensel algının önemli bir faktör olduğu saptandı.

Investigation of symptoms of anorexia nervosa and related factors in university students
Objectives: This study aims to investigate the effects of social and body perception as well as other variables (gender, financial situation, appetite, doctor recommended special diet, BMI, exercise) on the development of Anorexia Nervosa (AN) in university students.?Methods: The population of this descriptive study consists of students at the main campus of a university (n=14109). The sample consists of 1002 students chosen among this group by random sampling method. Data were obtained by face-to-face meetings using the "Personal Information Form", "Eating Attitudes Test (EAT)" and "Social and Body Per- ception Form (SBPF)". Results: The AN rate was 8.9% and the total SBPF score was 21.51±21 of the students aged 20.24±20. SBPF Cronbach alpha coefficient was found to be 0.83. A statistically significant difference was detected between the EAT total scores and gender, financial situation and doctor recommended special diet (p<0.05). A statistically significant relationship was detected between the EAT total scores and SBPF total scores (p<0.05). Conclusion: The study found that the social and body perception of the students with AN was low. Social and body perception is an important factor in the development of AN.?