Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):130-136
İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Uyarlama,Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
S Çakıroğlu, N Soylu
Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışma İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçe sürümünün güvenirlik ve geçerliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini dört farklı okulda öğrenim görmekte olan 10-18 yaş arası 1161 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin dil eşdeğerlik çalışması ana dili İngilizce olup Türkçe bilen ve anadili Türkçe olup İngilizce bilen iki ayrı uzman tarafından yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla test-tekrar test yöntemi ve cronbach alfa iç tutarlık analizi kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın verileri SPSS ve -MPLUS 6.1- programları kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0,86 olarak bulunmuştur. Toplam puan korelasyonları 0,23-0,70 arasında değişmektedir (p<0,01). Ölçek ve alt boyutlarının test-tekrar test puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Test-tekrar test korelasyon katsayısı 0,865 (p<0,01) olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi yapılarak yapı geçerliği değerlendirilen ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,165 ile 0,785 arasında saptanmıştır. Kümeleme analizi ve ROC analizi yapılan ölçeğin kesme puanı 69 olarak elde edilmiştir. Sonuç: Bu bulgular, Pontes ve arkadaşları tarafından geliştirilen İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçe formunun güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir.
Adaptation of Internet Gaming Disorder Questionnaire to Turkish: Reliability and Validity Study
Objective: This study aims to investigate the validity and reliability of the Turkish version of Internet Gaming Disorder Questionnaire. Method: The Experimental Sample of this study included 1161 students aged between 10 and 18 from four different schools. Language equivalence study of the questionnaire was conducted by two experts one of whose native language was English and fluent in Turkish, and the other, vice versa. Reliability of the questionnaire was evaluated by Test-retest method and Cronbach’s alpha internal consistency analysis. Construct validity of the questionnaire was examined by confirmatory factor analysis. SPSS and -MPLUS 6.1- softwares were used for statistical analyses. Results: Cronbach’s alpha coefficient for internal consistency was 0.86. Total score correlations varied between 0.23 and 0.70 (p<0.01). Test-retest score averages did not differ for both the total and subgroup scores. Test-retest correlation was calculated as 0.865 (p<0.01). Confirmatory factor analyses for construct validity showed that factor loadings of items varied between 0.165 and 0.785. Cut-off score of the questionnaire was determined as 69 after Cluster analyses and ROC analyses. Conclusion: This study concluded that the validity and reliability of the Turkish version of Internet Gaming Disorder Questionnaire developed by Pontes et al. were satisfactory.