Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):118-129
Patolojik Narsisizm Envanterinin Türkçe Standardizasyonu,Geçerlik ve Güvenirliğinin Sınanması
G Şen, E Barışkın
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Amaç: Psikolojik bir yapı olarak önemine rağmen, narsisizmin tanımlanması ve ölçümü farklı çalışmalarda tutarsızlık göstermektedir. Patolojik narsisizmin yapısının tanımlanmasındaki aşırı sınırlılık ve ölçümünün yetersizliği, Pincus ve arkadaşları (2009) tarafından Patolojik Narsisizm Envanterini (PNE) geliştirilmesinde etken olmuştur. Narsistik büyüklenmecilik ve kırılganlığın hem açık hem de örtük ifadelerini değerlendiren yapısıyla bu ölçüm aracı, patolojik narsisizm çok boyutlu ölçülmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı PNE’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenilirlik göstergelerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Patolojik Narsisizm Envanteri’nin Türkçe formu 518 (205 erkek) üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Cronbach alfa ve testtekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Faktörleri belirlemek için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Geçerliliğin değerlendirilmesi için Narsistik Kişilik Envanteri (NKE) ve Bell Nesne İlişkileri ve Gerçeği Değerlendirme Ölçeği’nin (BORTTI) Nesne İlişkileri Formu kullanılmıştır. Bulgular: Patolojik Narsisizm Envanteri’nin Cronbach alfa güvenirlik değeri ,93, test-tekrar test güvenirlik kat sayısı r= ,91’dir. Temel bileşenler analizi, varyansın %50,24’ünü açıklayan 6 faktörü ortaya çıkarmıştır. Yapısal eşitlik modeline göre uyum indeksleri geçerli ve güvenilir bir modeli göstermektedir. Analizler NKE ve BORTTI ile anlamlı korelasyon katsayılarını ortaya çıkarmıştır. Sonuç: PNE Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik göstergeleri kabul edilebilir düzeydedir ve PNE ileri çalışmalar için kullanılabilir.
The Standardization of the Pathological Narcissism Inventory inthe Turkish Language and Testing Its Validity and Reliability
Objective: Despite its importance as a psychological construct, narcissism have been inconsistently defined and measured across studies. Overly narrow construct definition of pathological narcissism and insufficient measurement lead Pincus et al. (2009) to develop Pathological Narcissism Inventory (PNI). Which is a multidimensional measure of pathological narcissism that assesses both overt and covert expressions of narcissistic vulnerability. The aim of this study was to adapt PNI into Turkish language and investigate the validity and reliability indicators. Method: The Turkish version of Pathological Narcissism Inventory was applied to 518 (205 male) university students. Cronbach alpha and test-retest reliability coefficients were calculated. Confirmatory and exploratory factor analyzes have been carried out to determine the factors. The Narcissistic Personality Inventory (NPI) and the Bell Object Relations and Reality Assessment Scale (BORRTI) object relational form were used for evaluation of validity. Results: The Cronbach alpha is .93 for the total score, and test-retest reliability is r= .91. The principal components analysis revealed 6 factors explaining 50.24% of the variance. According to the structural equality model, fit indices indicate valid and reliable models. Analyses revealed significant correlation coefficients with NPI and BORRTI. Conclusion: The validity and reliability indicators of PNE Turkish form were within an acceptable range and PNE can be used for further studies.