Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):109-117
Psikojenik Nöbet Tipinde Konversiyon Bozukluğu Olan Ergenlerde Çocukluk Çağı Travmaları, Bağlanma ve Aleksitimi
Ö Uzun, D Akdemir, M Topçu, B Özsungur
Serbest Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Mersin
Amaç: Bu çalışma psikojenik nöbet (PN) tipinde konversiyon bozukluğu (KB) olan ergenler ile herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan ergenlerin çocukluk çağı travmaları, bağlanma güvenliği ve aleksitimi açısından karşılaştırıldığı kesitsel bir çalışmadır. Yöntem: Çalışmaya 12-18 yaş arasında, PN tipinde KB olan 42 ergen ve araştırma grubu ile sosyo-demografik değişkenler açısından eşleştirilmiş 38 sağlıklı kontrol alınmıştır. Ergenlerdeki psikiyatrik hastalıkları belirlemek amacıyla Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli kullanılmıştır. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri Çocuk ve Gençler için Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Ergenlere Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, PN tanısı olan ergenlerde travma yaşantısının daha sık görüldüğü, TSSB belirtilerinin daha yüksek düzeyde olduğu, ergenlerin anne-babaları ile olan bağlanma ilişkisinde iletişimi yüksek ancak güven duygusunu düşük olarak algıladığı, aleksitiminin daha yüksek ve benlik saygısının daha düşük olduğu saptanmıştır. Travmatik yaşantıların, yaşam boyu TSSB belirtilerinin ve aleksitimik zelliklerin ergenlerde PN tipinde KB’yi yordayan risk etkenleri olabileceği belirlenmiştir. Sonuç: Sonuçlar, PN tipinde KB olan ergenlerde eşlik eden diğer psikiyatrik hastalıkların, travmatik yaşantıların, bağlanmanın ve aleksitiminin değerlendirilmesinin ve bu alanlarda tedavi edici müdahalelerde bulunulmasının gerekli olabileceğini desteklemektedir.
Childhood Traumas, Attachment and Alexithymia in Adolescents with Psychogenic Nonepileptic Seizure Type of Conversion Disorder
Objective: In this cross-sectional study, childhood traumas, attachment security and alexithymia in adolescents with psychogenic nonepileptic seizures (PNES) were compared with those of adolescents without any psychiatric disorder using both semi-structured clinical interviews and self-report scales. Method: This study included 42 adolescents with PNES aged between 12-18 and 38 healthy adolescents who were matched with the study group in respect to socio-demographic variables. All adolescents and their parents were interviewed using Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version in order to evaluate psychiatric disorders. Clinician- Administered Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Scale for Children and Adolescents was used to examine the presence of PTSD symptoms. All adolescents completed the Childhood Trauma Questionnaire-28, Short Form of Inventory of Parent and Peer Attachment, Toronto Alexithymia Scale and Rosenberg Self Esteem Scale. Results: Adolescents with PNES had more emotional and sexual traumatic experiences and PTSD symptoms compared to the control group. PNES group perceived higher “communication” but lower “trust” in attachment relationships with their mothers and fathers. Higher alexithymia and lower self-esteem were determined in the PNES group. Childhood traumas, lifetime PTSD symptoms and alexithymia were found to be significant risk factors for PNES in adolescents. Conclusion: Results indicate that comorbid psychiatric disorders, traumatic experiences, attachment problems and alexithymia need to be evaluated and treated in adolescents with PNES.