Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 30; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2019;30(2):82-89
Alkol Bağımlılarında Nitrik Oksit Sentaz-1 Ekzon 1f-VNTR Gen Polimorfizmi’nin Bağımlılık ile İlişkili Klinik Özellikler, Dürtüsellik ve Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Belirtileri Üzerine Etkisi
İ Karakaya, ŞC Gürel, Y Ayhan, MA Kaşifoğlu, S Karahan, MÖ Babaoğlu, E Göka, HN Dilbaz, BD Uluğ, B Demir
Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir
Amaç: Alkol bağımlılığı (AB) tanısı konan bireyler ile sağlıklı kontrollerin NOS1 ekzon 1f-VNTR polimorfizmi açısından karşılaştırılması ve bu polimorfizmin bağımlılık ile ilişkili özellikler, dürtüsellik ve eşlik eden dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) belirtileri ile ilişkisinin araştırılması planlanmıştır. Yöntem: AB tanısı olan 153 hasta ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 129 kontrol olmak üzere toplam 282 katılımcı değerlendirilmiştir. Tüm katılımcılara DSM-IV I. Eksen Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Çizelgesi (SCID-I) uygulanmıştır. Ayrıca Michigan Alkolizm Tarama Testi, Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11, UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği, Erişkin DEHB Ölçeği ve Aile Öyküsü - Araştırma Tanı Ölçütleri uygulanmıştır. Genetik analiz, QF-PCR fragman analizi protokolleri kullanılarak yapılmıştır. Alel büyüklükleri kısa (≤176 bp) ve uzun (>176 bp) olmak üzere ayrılarak, örneklerde 3 farklı genotip (SS, SL, LL) tayin edilmiştir. Bu polimorfizm ile AB tanısı, AB alt tipleri, AB şiddeti, dürtüsellik ve DEHB belirtileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular: AB ve kontrol grubu karşılaştırıldığında NOS1 ekzon 1f-VNTR gen polimorfizmi açısından istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. Bu polimorfizm ile AB şiddeti, AB alt tipleri, dürtüsellik ve DEHB belirtileri arasında da anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. Sonuç: Çalışma sonunda NOS1 ekzon 1f-VNTR genotip dağılımı ile alkol bağımlığı ve bağımlılık alt gurupları, dürtüsellik ve eşlik eden DEHB belirtileri arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.
Effects of Nitric Oxide Synthase-1 Exon 1f-VNTR Gene Polymorphism on the Clinical Symptoms of Alcohol Dependence, Impulsivity and Comorbid Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Objective: We planned to compare individuals with alcohol dependence (AD) and healthy controls on the frequency of NOS1 exon 1f-VNTR gene polymorphism and to investigate the effects of this polymorphism on the clinical symptoms of alcohol dependence, impulsiveness and comorbid attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms. Method: A total of 282 participants consisting of 153 patients and 129 age and gender matched healthy individuals were inluded in the study. All participants were evaluated with Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis 1 disorders (SCID-I) and Michigan Alcohol Screening Test (MAST), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), UPPS Impulsive Behavior Scale, Adult Attention Deficit and Hyperactivity Diagnosis Scale (ADHDS), Family History Research Diagnostic Criteria (FHDRC). The QF-PCR fragment protocols were used for genetic analyses. Allele fragments of =176 bp and >176 bp sizes were separated and 3 different genotypes were determined as the SS, SL and LL. Associations of these genotypes with symptoms of AD severity, impulsiveness and comorbid ADHD were investigated. Results: The AD and control groups did not differ significantly on the basis of NOS1 exon 1f-VNTR gene polymorphism. Also, significant correlations between this polymorphism and symptoms of AD severity, impulsiveness and ADHD were not determined. Conclusion: Results of our study do not indicatea significant association between the NOS1 exon 1f-VNTR genotypes and AD, subgroups of AD, impulsiveness or comorbid ADHD semptoms.