Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(3):97-99
Gündüz Aşırı Uykululuk ile Prezente Olan Amyotrofik Lateral Skleroz Olgusu
T Demir, K Aslan, M Balal, Ş Bıçakçı
Çukurova Üniversitesi, Adana
Amyotrofik lateral skleroz primer motor korteks, kortikospinal yolaklar, beyin sapı ve spinal kordda progresif motor nöron dejenerasyonuyla seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık üst ve alt motor nöron tutulumuna bağlı olarak kol ve bacaklarda asimetrik güçsüzlük, hiperrefleksi, kaslarda erime, kramplar, seyirme, yorulma, konuşma ve yutma güçlüğü, emosyonel labilite gibi yakınmalarla başlayabilmektedir. Amyotrofik lateral sklerozda uyku bozuklukları genellikle hastalığın seyri sırasında ortaya çıkabilmektedir. Burada gündüz aşırı uykululuk ile prezente olan bir amyotrofik lateral skleroz olgusu sunulmuştur.
A Case of Amiotrophic Lateral Sclerosis Presenting with Daytime Excessive Sleepiness
Amyotrophic lateral sclerosis is a neurodegenerative disease with progressive motor neuron degeneration in primary motor cortex, corticospinal pathways, brain stem and spinal cord. The disease may start with asymmetrical weakness in the arms and legs, hyperreflexia, myolysis, cramps, twitching, fatigue, difficulty in speech and swallowing, emotional lability due to upper and lower motor neuron involvement. Sleep disorders may occur generally during the course of the disease in amyotrophic lateral sclerosis. Here a case of amyotrophic lateral sclerosis presenting with excessive daytime sleepiness was presented.