Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(3):80-87
Gebelerde Fiziksel Aktivite Seviyesi ve Uyku Kalitesinin Yaşam Kalitesine Etkisi
A Kostanoğlu, AS Manzak, A Şahin
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Gebelik, fiziksel aktivite seviyesinin genel olarak düşük olduğu bir dönemdir. Gebelikteki fizyolojik, psikolojik, fiziksel ve emosyonel değişimler gebelerin uyku kaliltesini olumsuz yönde etkilemektedir. Gebelerde görülebilecek inaktivite ve uyku değişimlerinin yaşam kalitesi üzerinde etkileri olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı gebelerde fiziksel aktivite seviyesi ve uyku kalitesinin yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Her üç trimesterden toplam 104 komplikasyonsuz gebe çalışmaya dahil edildi. Değerlendirme ölçekleri olarak kendi hazırladığımız hasta değerlendirme formu, gebelik fiziksel aktivite anketi, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ve EQ-5D-3L Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Gebelerin %51,9’unun uyku kalitesinin kötü olduğu belirlendi. Trimesterler kendi aralarında karşılaştırıldığında total fiziksel aktivite seviyesinin değişmediği, uyku kalitesinin ve yaşam kalitesinin kötüleştiği görüldü (p<0,05). Fiziksel aktivite seviyesi ve yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0,05), uyku kalitesinin ise yaşam kalitesiyle istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişkili olduğu bulundu (r=-0,33; p=0,001). Sonuç: Çalışmamızdaki gebelerde trimesterler ilerledikçe fiziksel aktivite düzeylerinin değişmediği ancak uyku kalitesinin kötüleştiği ve bu durumun yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlendi.
The Effect of Physical Activity Level and Sleep Quality on Quality of Life in Pregnant Women
Objective: Pregnancy is a period in which the level of physical activity is generally low. Physiological, psychological, physical and emotional changes in pregnancy negatively affect the sleep quality of pregnant women. It is suggested that inactivity and sleep changes in pregnant women may have effects on the quality of life. The aim of our study is to evaluate the effects of physical activity level and sleep quality on quality of life in pregnant women. Materials and Methods: A total of 104 uncomplicated pregnant women from 1-3. trimesters were included in the study. The selfprepared “patient assessment questionnaire”, pregnancy physical activity questionnaire, Pittsburgh Sleep Quality Index and EQ-5D-3L were used as rating scale. Results: 51.9% of the pregnant women had poor sleep quality. When the trimesters were compared, it was seen that while total physical activity level did not change, sleep quality and quality of life deteriorated (p<0.05). Though no statistically significant relation was found between physical activity level and quality of life (p>0.05), there was a negative statistically significant relation between sleep quality and quality of life (r=-0.33; p=0.001). Conclusion: In our study it was determined that the physical activity levels did not change as the trimesters progressed, but the quality of sleep deteriorated and affected the quality of life negatively in pregnant women.