Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2019;6(3):59-64
Alzheimer Hastalarında Işığın Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Uyku Üzerindeki Etkisi
GB Alparslan, A Özkahraman, D Özbabalık, E Çolak
Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Alzheimer hastalarında ışığın günlük yaşam aktiviteleri ve uyku üzerindeki etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, aktigrafi cihazları, uyku ve ışık uygulama formları, Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri formları kullanılmıştır. Çalışma, Eskişehir’ de bir Alzheimer bakım merkezinde, yapılmıştır. Öncelikle tüm formlar doldurulmuş ve aktigrafiler bileklerine takılmıştır. Işık uygulamadan bir hafta önce hastalar aktigrafi ile izlenmiştir. İkinci hafta, hastalara bir hafta ışık uygulanmış ve aktigrafi kaydı alınmıştır. Bir hastanın toplamda dört hafta boyunca aktigrafi kaydı alınmıştır (7 gün boyunca günde ortalama 30 dakika saat 15 civarında, 50 cm uzaklıktan ve 1000 lüks). Uyku ve ışık uygulama formları doldurulmuştur. Daha sonra üçüncü ve dördüncü haftalar boyunca hastaların aktigrafi kaydı alınmıştır. Bulgular: Işık uygulanan alzheimerli hastaların uyku süreleri arasında anlamlı fark (p<0,05) ve hastaların inaktivite durumları karşılaştırıldığında da anlamlı fark bulunmuş (p=<0,001) ancak hastaların aktivite şiddetinde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Yoğun aktivitede ışığın etkisinin olmadığı, inaktivite periyotlarını uzattığı uyku periyotlarını uzattığı belirlenmiştir.
The Effect of Light on Daily Life Activities and Sleep in Patients with Alzheimer’s Disease
Objective: The aim of this study is to identify the effect of the light on activities of daily living and sleep in patients with Alzheimer’s disease. Materials and Methods: In this study, the actigraph devices, sleep and light application forms and Barthel Daily Life Activities forms were used. The study was conducted in an Alzheimer care center in Eskisehir. At first, all of the forms were filled and the wrist actigraphies were worned. The patients with actigraphies were monitored one week before the light application. During the second week, the light was applied to patients and the actigraphies were recorded. Actigraphies were recorded total of 4 weeks for each patient (average 30 minutes per day, around 3.00 pm, from 50 cm distance and 1000 lux over 7 days). The sleep and light application forms were filled. After than, actigraphies of patients were recorded over the third and fourth weeks. Results: There was a significant difference for the sleep durations (p<0.05) and the inactivity status (p=<0.001) in patients with Alzheimer’s disease who were applied light , however no significant difference was found for the intensity of activities (p>0.05). Conclusion: It was determined that the light has no effect on the intensity of activities, though it extended the periods of inactivity and sleep.