Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):125-130
Erken Evlendirilmeleri için Adli Rapor Talebi ile Çocuk Psikiyatri Polikliniğine Yönlendirilen Ergenlerin Sosyodemografik ve Ruhsal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
OTP Fındık, BG Özcan, AR Arman, F Gümüştaş
Marmara Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Birçok ülkede evlilik için yasal yaş sınırı bulunmasına rağmen, erken evlilik olarak tanımlanan 18 yaş altı evlilikler varlığını halen sürdürmektedir. Cinsiyetler arası ciddi farklılıkların gözlendiği erken evlilikler, özellikle kız çocuklarının fiziksel ve ruhsal iyilik halini olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda erken evlilikler ile ilişkili olabilecek sosyodemografik etmenler ve psikiyatrik tanıların incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza erken evlendirilmeleri için mahkemeler tarafından adli değerlendirmesi yapılması amacı ile yönlendirilen 42 ergen alındı. Olguların dosyaları, sosyal inceleme raporları ve psikometrik değerlendirme sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Psikiyatrik bozukluk tanıları DSM-5’e dayalı klinik görüşme ile belirlendi. Bulgular: Olguların tamamı kız ergendi, %20’si okuryazar değildi, %40’ı ilkokul mezunuydu. Örneklemin %56,8’i kırsal alanda yaşıyordu. Adli görüşmeye geldiğinde %81’i dini nikah ile gayriresmi evlilik gerçekleştirmişti. Kızların %59,5’i gebeydi, %9,5’inin çocuğu vardı. DSM-5’e göre psikiyatrik tanı alma oranı %9,5’ti. Erken yaşta gebelik yaşayanlar, hiç gebelik yaşamayanlar ile karşılaştırıldığında, daha küçük yaşta dini nikah ile evlendirildikleri ve eşleri ile aralarındaki yaş farkının daha fazla olduğu gözlendi (p
Evaluation of the Sociodemographic and Psychiatric Features of the Adolescents who were Referred to a Child Psychiatry Clinic for the Forensic Evaluation for Early Marriage
Objectives: Although there is a legal age limit for marriage in most countries, early marriage, which is defined as marriages under the age of 18 years, still persists. Early marriages, in which major gender inequality is observed, particularly affect the physical and mental well-being of girls in a negative way. The aim of this study was to examine sociodemographic factors and psychiatric diagnoses that might be associated with early marriages. Materials and Methods: Our study included forty-two adolescents referred by the courts for forensic evaluation for early marriage. The case files, social examination reports and psychometric evaluation results were examined retrospectively. Psychiatric diagnoses were established by clinical interview based on DSM-5. Results: All of the cases were adolescent girls, 20% were illiterate, 40% were graduated from primary school. Of the sample, 56.8% lived in rural areas. Before the time of their forensic evaluation, 81% carried out informal marriage with religious marriage. Of girls, 59.5% were pregnant, 9.5% had a child. The rate of having any psychiatric diagnosis was 9.5% according to DSM 5. It was observed that those who were pregnant at earlier ages were married with religious marriage at a younger age, and the age gap between them and their spouses was higher, compared to those who never became cpregnant (p