Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):108-115
Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki
K Eroğlu, H Odacı
Yomra Maden Ortaokulu, Trabzon
Amaç: Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal anksiyete düzeyleri ile benlik saygısı, algılanan anne-baba tutumları ve mükemmeliyetçilik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Trabzon ilinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 970 ortaokul öğrencisi (503 kız ve 467 erkek) katılmıştır. Katılımcılara Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği Yenilenmiş Biçimi, İki Boyutlu Benlik Saygısı ölçeği (Kendini Sevme ve Öz-Yeterlik Ölçeği), Anne-Baba Tutum Ölçeği ve Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin sosyal anksiyete düzeyleri ile benlik saygıları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca sosyal anksiyete ile koruyucu ve otoriter anne-baba tutumu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu, ancak demokratik tutum ile sosyal anksiyete arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal anksiyete düzeyleri ile olumsuz mükemmeliyetçilik özelliği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenirken, olumlu mükemmeliyetçilikle sosyal anksiyete arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Benlik saygısı alt boyutu olan kendini sevme ve öz-yeterliliğin, koruyucu ve otoriter anne-baba tutumlarının ve olumsuz mükemmeliyetçiliğin sosyal anksiyeteyi anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Bireylerin ergenlik döneminde yaşamış oldukları sosyal anksiyetenin kendilerini değerlendirme biçimleriyle, ebeveynlerinin annebabalık tutumlarının bazılarıyla ve her şeyi iyi yapmaya yönelik algılarıyla ilişkili psikolojik bir kavram olduğu söylenebilir.
The Relationship Between Social Anxiety Levels and Self Esteem, Parental Attitudes, Perfectionism Traits of Seventh and Eighth Grade Students in Secondary School
Objectives: The present study was conducted to examine the relationship between social anxiety levels and self-esteem, perceived parental attitudes and perfectionism traits in secondary school students. Materials and Methods: In this study, 970 students (503 females and 467 males) were recruited from secondary schools in Trabzon in the 2016-2017 academic year. The Social Anxiety scale for Children Updated Form, Two Dimensional Self- Esteem scale (Self-Liking/Self Competence scale, Parental Attitude scale, Adaptive-Maladaptive Perfectionism scale were administered to the participants. Results: It was found that there was a significant negative correlation between social anxiety levels and self-esteem of the students. Social anxiety had a significant negative correlation with over-involvement and authoritative parental attitudes; however, there was not a significant relationship between democratic parental attitude and social anxiety. While the findings indicated that there was a significant positive correlation between the students’ social anxiety levels and negative perfectionist traits, there was not a significant correlation between positive perfectionism and social anxiety. It was confirmed that self-liking and self-competence, which are two dimensions of self-esteem, authoritative and over-involvement parental attitudes, and negative perfectionism significantly predicted social anxiety. Conclusion: Social anxiety which individuals have during adolescence period can be described as a psychological term associated with their self-assessment manner, some of their parents’ parental attitudes, and their perception about making everything the best.