Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):103-107
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Serum Anti-oksidan Vitamin Düzeyleri
M Kul, MZ Kara, S Önol, F Ünal
Mersin Şehir Hastanesi, Mersin
Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) etiyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda bu hastalıkta oksidatif yükün arttığı ve anti-oksidan savunmaların zayıfladığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; DEHB tanısı konan çocuk ve ergenler ile sağlıklı kontrol grubunu, anti-oksidan savunma mekanizmalarının önemli bir bileşeni olan serum anti-oksidan vitamin düzeyleri açısından karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yapılan klinik değerlendirme ve kullanılan ölçek sonuçları ile DEHB tanısı konan 39 çocuk ve ergen, yaş ve cinsiyet açısından benzer 25 sağlıklı kontrol ile serum vitamin A, C ve E düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: DEHB grubunda A, C ve E vitamin düzeyleri sağlıklı kontrollere benzer bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları serum anti-oksidan vitamin düzeylerinin DEHB hastalarında sağlıklı kontrollerden farklı olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte bu konuda daha geniş gruplar ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır
Serum Anti-oksidan Vitamin Levels in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Objectives: The etiological causes of attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) are not fully understood yet. Recent studies have reported that the anti-oxidant activity is reduced and the oxidative stress is increased in ADHD. The aim of this study is to compare serum antioxidant vitamin levels, which are important components of anti-oxidant defense system, between the children and adolescents with ADHD and healthy controls. Materials and Methods: Serum levels of vitamin A, C and E were compared between 39 children and adolescents diagnosed with ADHD and 25 healthy controls with similar age and gender by using clinical evaluation and rating scales. Results: There were no significant differences in serum vitamin A,C and E levels between ADHD and control groups. Conclusion: This study concludes no significant effect of serum A, C and E vitamin levels on ADHD. There is still need for future studies on larger samples.