Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 26; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2019;26(3):97-102
Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
S Pirinççi, H Aksu, F Abacıgil, P Okyay
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) toplumsal iletişim ve etkileşimde güçlükler ile sınırlı, yineleyici davranış örüntülerinden oluşan nörogelişimsel bir bozukluktur. OSB oldukça sık rastlanan ciddi hastalıklardan biridir. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Haziran 2015 verilerine göre her 68 çocuktan birine OSB tanısı konmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencilerinden oluşmuştur (n=167). Verilerin toplanmasında 45 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket sorularının belirlenmesinde DSM-5 tanı kriterleri, Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği ve Sağlık Çalışanları Arasında Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Anketi’nden faydalanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 127 kişi katılmıştır. Çalışmaya katılan 127 kişiden 23’ü (%18,1) OSB’yi duymadığını belirtmiştir. Bilgi düzeyi açısından erkekler ve kadınlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,378). Katılımcıların 27’si (%21,1) çocuk psikiyatrisi stajı sırasında OSB olan hasta muayene ya da takibine katıldıklarını belirtmişlerdir ve katılanlar ile katılmayanlar arasında bilgi düzeyi açısından anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0,001). Çalışmaya katılan beş öğrenciden biri OSB’yi duymadığını belirtmiştir. Bunun nedeni; anketin ilk sorusunda OSB’yi duyup duymama durumu sorgulanmış ve duymadığını belirtenlerin anketi sonlandırması istenmiştir. Çalışmaya ilgisiz olan katılımcıların bu seçeneği tercih etmiş olduğu öngörülebilir. OSB olan hasta muayene ya da takibine katılım bilgi kalıcılığı ve farkındalık açısından olumlu etki göstermektedir. Sonuç: OSB’nin giderek yaygınlaşması, bu hastalığı önemli bir halk sağlığı sorunu haline getirmiştir. Tıp fakültesi öğrencilerinin hasta muayene ve takibine katılımı üzerinde durulmalıdır. Sağlık çalışanlarına aralıklı eğitim seminerleri ve yenileme eğitimleri verilmelidir.
The Level of Knowledge and Awareness About Autism Spectrum Disorder on 6th Class Students of Adnan Menderes University Faculty of Medicine
Objectives: Autism spectrum disorder (ASD) is a neuro-developmental syndrome that is defined by deficits in social reciprocity and communication, and by unusual restricted, repetitive behaviors. ASDs are one of the very common serious diseases. According to data from the American Psychiatric Association in June 2015, one per 68 children is diagnosed with ASD. Materials and Methods: The study is a descriptive study. The population of the research includes the grade 6 students from Adnan Menderes University School of Medicine (n=167). In the study, it was tried to involve the entire population. To determine the survey questions, the diagnostic criteria for DSM-5, Modified Checklist for Autism in Toddlers and Knowledge About Childhood Autism Among Health Workers Survey have been benefited from. Results: The study included 127 participants. Of these participants, 23 (18.1%) said they had not heard of ASD. There was no significant difference between men and women in terms of the level of knowledge (p=0.378). Twenty seven participants (21.1%) reported that they participated in the examination or follow-up of patients with ASDs during the internshipin the department of child psychiatry and there was a significant difference in the level of knowledge between the students who participated and did not participate (p