Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; 2019;1(2):76-84
İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Ş Aksoy, N Mamatoğlu
Sakarya Universitesi, Sakarya
Bu çalışmanın amacı Türk örnekleminde bağlamında kullanılmak üzere iş güvenliği uzmanlarının sorunları ölçeği geliştirilmesidir. Bu araştırmanın evreni özel sektörde çalışan iş güvenliği uzmanlarıdır. Ölçek ana sorunlar ve organizasyonel sorunlar olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Ana sorunlar bölümü 332, organizasyonel sorunlar bölümü ise 314 katılımcı tarafından yanıtlanmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonuçları organizasyonel sorunların ana sorunlardan ayrı bir ölçek olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. Ana sorunlar ölçeği ‘işverenin yetersiz farkındalığı’ (13 madde), ‘yetersiz kaynak sağlanması’ (3 madde), ‘çalışanların önemsememesi’ (3 madde), ‘çalışanların katılım isteksizliği’ (3 madde), ‘mevzuattan kaynaklanan sorunlar’ (3 madde) ve yasadan kaynaklanan sorunlar’ (3 madde) olarak adlandırılan 6 faktörlü 28 soruluk bir yapı oluşturmuştur. Öte yandan, organizasyonel sorunlar için 1 (bir) faktörlü 6 soruluk bir yapı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, ana sorunlar ve organizasyonel sorunlar ölçeklerinin psikometrik özellikleri göstermiştir ki, bu 2 ölçek Türk örnekleminde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçeklerdir.
Challenges of Occupational Safety Specialists’ Scale: A Scale Development Study
The object of this study was to develop challenges of occupational safety specialists scale for Turkish sample. The universe of this research is occupational safety specialists who works in private sector. Scale consist of two parts that were the main challenges and organizational challenges part. 332 participants responded main challenges part and 314 participants responded organizational challenges part. The results of the Exploratory Factor Analysis ( EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) showed that organizational challenges part have to be assessed as a separate scale from main challenges part. 6 factor was obtained for main challenges with 28 items which were named as ‘insufficient awareness of employees’ (13 items), ‘providing lack of resources’ (3 items), ‘ignorance of employees’ (3 items), ‘unwillingness of employees to participation’ (3 items), ‘legislative challenges’(3 items) and ‘law based challenges’ (3 items). Additionally, 1 factor was obtained for organizational challenges part with 6 items. As a result, psychometrics specifics of both main challenges scale and organizational challenges scale showed that scales were valid and reliable for Turkish sample.