Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 1; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi; 2019;1(2):108-115
Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Tutarsızlık, Mağdur Duyarlılığı ve Bağışlama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
I Çoklar, A Dönmez
İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul
Bu çalışmanın amacı duygusal tutarsızlık ile bağışlama istekliliği arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide adalete duyarlılığın aracı rolünü araştırmaktır. Katılımcılar 466 üniversite öğrencisinden oluşmakta olup, veriler demografik bilgi formu, Bağışlama İstekliliği Ölçeği, Adalete Duyarlılık Ölçeği Mağdur Duyarlılığı Formu, Beş Faktör Kişilik Envanteri, Kısa Formu ile toplanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları adalete duyarlılığın duygusal tutarsızlık kişilik değişkeni ile bağışlama arasındaki ilişkide tam aracılıkrolü üstlendiğini ortaya koymuştur. Bulgular, alan yazın çerçevesinde değerlendirilmiş, araştırmanın güçlü ve sınırlı yönleri üzerinde durularak gelecekte konuyla ilgili gerçekleştirilebilecek çalışmalar ve bu araştırmanın olası pratik doğurguları kapsamında tartışılmıştır.
An Examination Of The Link Between Neuroticism, Victim Sensitivity and Forgiveness Among University Students
The purpose of the study is to examine the relationship between neuroticism and willingness to forgive and to explore the mediating role of justice sensitivity in this relationship Demographic form, Willingness to Forgive Scale, Justice Sensitivity Scale-Victim Form and Big Five Personality Inventory-Short Form were completed by 466 undergraduate students. The results of the hierarchical regression analyses revealed that justice sensitivity fully mediated the relationship between neuroticism and willingness to forgive. The results were discussed along with the literature findings, the strengths, and limitations of the study, suggestions for future researches and practical implications.