Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2019;27(1):44-55
Ruhsal Yönden Risk Altında Olan Kadınların Kendini Toparlama Gücü İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki
NA Sarıkaya, S Öz, S Öztürk
Trakya Üniversitesi, Edirne
Bu araştırmanın amacı, ruhsal yönden risk altında olan kadınların kendini toparlama gücü ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma Temmuz-Ağustos 2017 tarihleri arasında, internet üzerinden ‘Online Anket Sistemi’ kullanılarak, sosyal paylaşım sitelerinde uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üstü olan ve ‘Risk Faktörlerini Belirleme Listesinden’ en az birini işaretleyen, ruhsal yönden risk altında olduğu belirlenen 317 kadın oluşturmuştur. Veriler ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Kendini Toparlama Gücü Ölçeği, ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’ ve ‘Risk Faktörlerini Belirleme Listesi’ ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, medyan, ortalamalar, standart sapma, Kruskal Wallis ve Spearman Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, katılımcıların yaş ortalamasının 33,04±9,86 olduğu ve kendini toparlama gücü ile yaşam doyumları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların kendini toparlama gücü ile yaşam doyum düzeylerinin, kişiler arası ilişkilerdeki memnuniyet durumuna, kendine yakın kişilerin desteğinden memnun olma durumuna ve günlük yaşamda mutlu olma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği bulunmuştur.
The Relationship between Resilience and Life Satisfaction of Women Who Are At Risk of Psychological Symptoms
The aim of this study is to determine the relationship between resilience and life satisfaction of women who are at risk of psychological symptoms. It is a cross-sectional and descriptive study. This study was carried out on social media sites (Facebook, Twitter) using 'Online Survey System' from July to August 2017. The study group consisted of 317 women older than 18 years who were under risk of the psychological symptoms, and who marked at least one of the items in 'Risk Factor Identification List', agreed to participate in the study. The data were collected with 'Personal Information Form', 'Resilience Scale', 'Life Satisfaction Scale' and 'Risk Factor Identification List'. To analyze the data, percentile distributions, median, mean, standard deviation, Kruskal Wallis and Spearman Correlation test were performed. The mean age of the participants was 33.04 ± 9.86, and there was a moderate positive correlation between resilience and life satisfaction. In addition, it was found that participants' resilience and life satisfaction levels differed significantly according to satisfaction level in interpersonal relations, satisfaction with the support of people close to them and being happy in daily life.