Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2019;27(1):28-43
Psikodramanın “Karşılaşma, Eşleme, Gerçeklik Ve Artı Gerçeklik” Temel Kavramları İle Küçük Prens Kitabının İncelenmesi
E İbanoğlu, S Çetin, GS Darıcı, B Kuloğlu, G Çobanoğlu
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara
GİRİŞ: Bu çalışmada, Antoine de Saint-Exupéry’nin yazdığı, Cemal Süreya ve Tomris Uyar’ın Türkçe ’ye çevirdiği Küçük prens kitabı, Psikodrama yönteminin incelenebilecek sembolik ögeler barındıran alegorik çocuk romanı türünde bir kitap olması ve protogonist çalışmasına uygun bir hikâye örüntüsü içermesi sebebiyle seçilmiştir. Kitap, “karşılaşma, eşleme, gerçeklik ve artı-gerçeklik,” ögeleri açısından incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma kapsamında betimsel veri analizi kullanılmış, veriler kitap incelemesi tarama modeli ile elde edilmiş ve tematik çerçeveye uygun olarak yorumlanmıştır. YÖNTEM : Küçük prens kitabının sahne olarak kabul edildiği bu çalışmada, araştırmayı yapan yazar grubun ortak düşüncesi(GOD), grup yöneticisi olarak kabul edilmiştir. Pilot ise grup halkasında ısınan birey, diğer bir deyişle, o oturumun protogonisti yerine kullanılmıştır. Sahne; pilotun altı yaşından getirdiği, yetişkinlere dair bir yaşantı paylaşımıyla başlar ve protogonistin grup halkasındaki bir üyeyi, altı yaşındaki hali olarak eşlemesiyle devam eder. Küçük prens artık sahnededir. Protogonistin yaptığı eşleme ile, gezegenlere yolculuk başlar. Her gezegen protogonist için ayrı birer karşılaşmadır. Pilot bu karşılaşmalardaki farkındalıkları kazandıktan sonra küçük prens ile vedalaşır ve grup halkasına oturur. Son bölümlerde ise sahnelemiş olduğu oyunla ilgili paylaşımlarını yansıtan metinler yer almaktadır. BULGULAR:Çalışmada gözlemlenen ve yorumlanan veriler yazarın metinde aktardığı ile sınırlıdır. Ayrıca çalışmanın nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmesi sebebiyle grup üyelerinin yorum ve incelemesi, rol kuramı temelli ve dört ana tema üzerinden sınırlandırılmıştır. SONUÇ: Bu kapsamda çalışmamız, edebi kitap üzerinde psikodrama çalışmasının betimsel analiz kullanılarak yapılan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.
Book Review of the Little Prince with the Key Concepts of Psychodrama: Encounter, Doubling, Reality and Surplus Reality
Introduction: In this study, The Little Prince, a famous allegorical children's novel by Antoine de Saint-Exupéry, was examined with the concepts of Psychodrama since it contains symbolic elements and has a story pattern suitable for working with the protagonist. The book was examined in terms of "encounter, doubling, reality and surplus-reality". Descriptive data analysis was used in the qualitative research and the data was obtained through scanning the book reviews and interpreted in accordance with the thematic framework. Method: The book of The Little Prince is considered as the stage while the common idea of the author group in this research (CIA) is regarded as the director. The pilot substitutes the protagonist of the session, in other words, the warming up individual in the group circle. The stage begins with pilot sharing an experience about adult life, which he had at the age of six. Then the protagonist doubling a member of the circle with his six-year-old being. There The Little Prince is! The journey to planets starts with the doubling made by the protagonist. Every planet happens to be a different encounter for the protagonist. Having been gained awareness from each encounter, the pilot leaves The Little Prince and takes place in the group circle. Finally, last few chapters reflect his/her inner process sharing during his performance. Results: The data observed and interpreted in the study are limited to what the author quotes in the text. Furthermore, the review and interpretations of the group members bounded by perspective of Role theory and four main themes, since the study uses qualitative research method. Conclusion: To our knowledge, this is the first example of the study of descriptive analysis method of psychodrama on a literary book.