Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 27; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2019;27(1):4-11
İnti̇har haberleri̇ni̇n türki̇yedeki̇ sunum şekli̇: i̇nternetteki̇ i̇nti̇har haberleri̇ üzeri̇ne bi̇r i̇çeri̇k anali̇zi̇
RS İlhan, EA Ertan, SÇ Kızılpınar
Ankara Üniversitesi, Ankara
GİRİŞ: İntihar hakkında kitlesel medya yayınlarının toplumda intihar eğilimini etkileyebildiği bildirilmiştir. İntihar haberlerinde duyarlı ve bilgilendirici bir dil kullanımına dair birçok kılavuz yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kılavuzu doğrultusunda Türkiye’de internet ortamında yayınlanan intihar haberlerinin sunum şeklini araştırmaktadır. YÖNTEM: 2016-2017 yılları arasında Türkiye’de yayın yapan internet sitelerinden ulaşılan intihar haberleri taranmış, 115 adet intihar haberine ulaşılmıştır. Haberlerde yer alan kişiler yaş, cinsiyet, intihar yöntemi açısından incelenmiştir. Haberlerin başlık ve içerikleri, DSÖ’nün kılavuzunda belirtilen yönergelerin uygulanıp uygulanmaması açısından araştırmacılar tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, çapraz kontrol ile tek ortak sonuca ulaşılmıştır. BULGULAR: Değerlendirilen intihar haberlerinden sosyodemografik bilgilerine ulaşılabilen bireylerin %30,7’si (n=35) kadın, %69,2’si (n=79) erkektir. Haberlerin %78,2’sinde (n=90) intihar yöntemi, %70,4’ünde (n=81) intiharın gerçekleştiği mekan belirtilmiştir. Haberlerin %93,9’unun (n=108) başlığında intihar kelimesi geçmektedir, %48,7’sinde (n=56) intiharın tek nedene indirgendiği, normalleştirildiği veya sansasyonel hale getirildiği saptanmıştır. Haberlerin %99,1’inde (n=114) toplumu intihar konusunda bilgilendirici herhangi bir ifade kullanılmadığı saptanmıştır. SONUÇ: Türkiye’de belirtilen tarih aralığında internette yer alan intihar haberlerinin büyük kısmının, DSÖ’nün önerileri dikkate alınmadan hazırlandığı saptanmıştır. Yayınların intihar eğilimine olan etkisi düşünüldüğünde, mevcut kılavuzlarda belirtilen önerilerin uygulanması veya Türkiye’de intihar haberlerinin sunumuna ilişkin bir kılavuzun oluşturulmasının gerekli olduğu görülmektedir.
Medıa coverage of suıcıde reportıng ın turkey: a content analysıs ofsuıcıde news on ınternet
Introduction: It has been reported that mass media publications about suicide can affect the suicidal tendency. There have been several guidelines on the use of sensitive and informative language in suicide news. The aim of this study is to investigate the way the presentation of the suicide news published on the internet in Turkey, according to the guide of World Health Organisation (WHO). Method: Suicides that published in Turkey between the years 2016-2017 searched via the Internet, 115 news reached. The individuals on the news were evaluated in terms of age, gender, suicide method. The headings and contents of the news were evaluated separately by the researchers in terms of compliance with the WHO guidelines and common result was obtained by cross-checking. Results: 30.7% (n = 35) of the individuals on the news were women and 69.2% (n = 79) were male. The suicide method were defined in 78.2% (n = 90), and the place of suicide defined in 70.4% (n = 81) of the news. The word “suicide” was used in %93,9(n=108) of the news. Suicide was based on a single cause, normalized or sensationalized in %48,7(n=56) of the news. In 99.1% (n = 114) of the news, no informative statement about suicide was found. Conclusion: The majority of suicide news evaluated were found to be prepared without taking into account the recommendations of the WHO. Considering that the publications affect the suicidal tendency, the implementation of the recommendations given in the present guidelines or the creation of a guide for the presentation of suicides in Turkey appear to be necessary.