Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 25; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2018;25(2):125-140
Doğum Sırası, Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişki
G Nilüfer, DC Çınarbaş
Özel Muayenehane, Bursa
Amaç: Bu çalışma, kişilerin doğum sırasının, algılanan ebeveynlik tutumlarının ve şema alanlarının ilişkisini incele-mek üzere yapılmıştır. Çalışmada, kişilerin doğum sıralarına bağlı olarak şema alanlarında ve algılanan ebeveynlik tutumlarında farklılık göstermesi beklenmiştir. Yöntem: Bu amaçla, yaşları 18 ile 30 yaş arasında olan 294 kişi çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya sadece anne ve babası hala evli olan kişiler katılmıştır. Ebeveynlerinden herhangi biri vefat eden kişiler veya üvey kardeşe sahip kişiler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Sonuçlar: Doğum sırasına bağlıolarak şema alanlarında herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Ancak, büyük ve küçük kardeşler arasında annelerin algılanan ebeveynlik tutumlarına ilişkin farklılık bulunmuştur. Bu sonuca göre, küçük kardeşler büyük kardeşlere kıyasla annelerinin daha korumacı ve endişeli olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak, regresyon analizleri ile şemalarıyordayan değişkenler incelenmiştir. Hem anne hem de babanın olumsuz ebeveynlik biçimleri Kopukluk, ZedelenmişOtonomi ve Zedelenmiş Sınırlar şemaları ile ilişkili bulunmuştur. Sadece annenin ebeveynlik biçimleri, Diğeri Yönelim-lilik ve Yüksek Standartlar şemalarıyla ilişkili bulunmuştur. Tartışma: Bu çalışma, yeni bir araştırma sorusunu ince-leyerek psikoloji literatürüne katkı sağlamıştır. Önceki çalışmaların da gösterdiği gibi, küçük çocuklar daha asi, yeni deneyimlere açık ve aile kurallarından daha bağımsız olarak algılanmaktadırlar. Annelerin, bu algıdan dolayı, küçük çocuklara karşı daha korumacı ve endişeli olma eğiliminde olabilecekleri düşünülmüştür. Ailedeki küçük çocukların daha korumacı anneye sahip olmalarının aileden ayrışma, ayrı bir birey olma konuları ile ilişkili olarak terapide yol gösterici önemli bir bilgi olabileceği düşünülmüştür.
The Relationship Between Birth Order, Perceived Parental Styles And Early Ma-Ladaptive Schemas
Objective: The aim of the current study was to investigate the relationship between birth order, perceived parenting styles and schema domains. It was hypothesized that schema domains and perceived parenting styles would differ, based on birth order. Method: For this purpose, 294 individuals participated in the study. They were between the ages of 18 and 30. Only participants whose parents were still married had been included in the study. Participants who had a deceased parent or adopted siblings were excluded. Results: The hypothesis that fi rstborn and lastborn siblings differ in their schema domains was not supported. It was found, however, that lastborn siblings considered their mothers as more overprotective and anxious compared to fi rstborn siblings. Finally, regression analyses were conducted to investigate the predictors of variables affectingschema domains. According to results, negative paren-ting styles signifi cantly predicted schema domains. Negative parenting styles of both mothers and fathers predicted Disconnection, Impaired Autonomy, and Impaired Limits. Only mothers’ parenting style predicted Other Directedness and High Standards schema domains. Discussion: This study aimed to make a contribution to the literature by investigating a novel research question that has not been previously investigated. As previous research has shown, last born children are perceived as more open to new experiences, rebellious, and independent of family rules. It was thought that mothers might be more anxious and protective towards their last born children, because of this percepti-on. It might be important for therapists to consider birth order of their clients, especially those that are the youngest of siblings in a family of protective parents, in terms of issues related to individuation and independence.