Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 25; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi; 2018;25(2):111-124
Farklı Zorbalık Statülerinde Yer Alan Ortaokul Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi
F Gökkaya
Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC
Amaç: Farklı zorbalık statülerinde yer alan öğrenciler zorbalar, zorbalığa maruz kalanlar (kurban), zorba-kurbanlar (hem zorbalığa maruz kalan hem de zorbalık yapanlar) ve izleyenler (akran zorbalığı olaylarına karışmayanlar) olarak ayrılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı farklı zorbalık statülerinde bulunan ortaokul öğrencilerinin benlik saygısıdüzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Buna ek olarak, zorbalık yapma ve benlik saygısının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi, İzmir’de altı devlet okulunun 5-8. sınıfl arında okuyan 1740 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplamak için sosyodemografi k bilgi formu, Akran Zorba-lığı Belirleme Ölçeği Çocuk Formu ve Coopersmith Özsaygı Envanteri Kısa Formu kullanılmıştır. Sonuç: Çalışmanın örneklemini oluşturan okullarda zorba-kurban grubunda yer alan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha düşük ben-lik saygısına, izleyici grubunda yer alan öğrencilerin ise daha yüksek benlik saygısına sahip oldukları bulunmuştur. Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlarının zorbalığı önleyici çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Akran zorbalığına müdahaleye yönelik hazırlanacak programlarda benlik saygısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların ya-pılması önerilmektedir. Aynı zamanda bu çalışmanın özellikle 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olmasının yararlıolacağı düşünülmektedir.
Investigating the Self-Esteem Scores of Secondary School Students’ who are in Different Bullying Status
Objective: Students in peer bullying status differentiate as bullies, victims, bully-victims (both do bullying and be exposed to bullying) and bystanders (children who are not involved in bullying events). The main aim of this study was to investigate whether the self-esteem scores differ according to the peer bullying statuses of secondary school children. Additionally, gender and grade levels’ effect on self-esteem and bullying were examined. Method: Sample of the study was selected from six different public schools between 5 to 8 grade 1740 students in Izmir. Data was collected by sociodemographic information form, Peer Bullying Scale- Child Form, Coopersmith Selfesteem Inventory- Short Form. Result: It was found that student, who were in bully-victim status had lower self-esteem scores than other students and additionally, bystanders had higher self-esteem scores. Discussion: It was thought that it would be shed light on forward bullying prevention studies. It is recommended that studies for bullying prevention should include studies for strengthening self-esteem. Additionally, it was thought that the study would be benefi cial especi-ally on the 7th and 8th grade students