Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 56; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Yeni Symposium; 2018;56(2):17-23
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Klinik Özellikleri ve Eşlik Eden Bozukluklar
MA Terzioğlu, B Çakaloz, G Ünlü
Denizli Devlet Hastanesi, Denizli
Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanılı çocuk ve ergenlerde, obsesyon ve kompulsiyonların tipi, obsesyon ve kompulsiyonlarda cinsiyet farkının ve başlangıç yaşının öneminin olup olmadığı, eşlik eden diğer ruhsal bozuklukların varlığı, hangi eş hastalıkların ne sıklıkta hangi yaş grubunda ve cinsiyette daha sık göründüğünü araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran OKB tanısı alan 93 çocuk değerlendirilmiştir. Obsesyon-kompulsiyon türleri ve şiddetini tespit edebilmek için Çocuklar İçin Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (CY-BOCS), eşlik eden ruhsal bozukluklar için Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi -Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS-PL) uygulanmıştır. Bulgular: 93 olgunun %58,1’i kız ve %41,9’u erkektir. Olgular başlangıç yaşlarına göre değerlendirildiğinde %72,1’i erken başlangıçlıdır (≤ 10 yaş). En sık kirlenme obsesyonları (%83,9) ve kontrol kompulsiyonları (%86,0) olduğu bulunmuştur. Olgulardaki en sık eş tanılar özgül fobi (%46,2), ayrılık anksiyetesi bozukluğu (%33,3), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (%31,2), tik bozuklukları (%30,1) olarak bulunmuştur. Özgül fobi ve beden dismorfik bozukluğu eş tanılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde kızlarda daha sık görüldüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozukluğu, sosyal fobi eş tanılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde erkeklerde daha sık görüldüğü bulunmuştur. Sonuç: Erken başlangıçlı OKB’nin klinik özellikleri, seyri ve ilaç tedavi yanıtları ile ilgili elimizde kesinlik kazanmış bilgi bulunmadığı göz önüne alınarak, erken başlangıçlı OKB ile ilgili olarak daha büyük örneklemli, klinik özelliklerin, seyrin ve tedavi yanıtlarının değerlendirildiği daha ileri çalışmaların gerekli olduğu düşünülmektedir.
Clinical Features of Obsessive Compulsive Disorder and Comorbid Disorders in Child and Adolescent
Objective: Focusing on OCD diagnosed children and adolescents, this study aims to investigate that, the type of obsession and compulsion, the importance of sex and age of onset in OCD, concomitant mental disorder, and which concomitant illnesses occur in which age group and sex more frequently. Methods: This study covers 93 child who consulted to Pamukkale University Faculty of Medicine Child and Adolescent Mental Health and Diseases Policlinic and diagnosed as OCD based on DSM-IV-TR diagnose criteria. In order to identify obsessive-compulsion types and severity Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (CY-BOCS), for accompanying mental disorders Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL) was applied. Results: Among the 93 cases, 58.1% were female and 41.9% were male. Considering the age of onset of the cases, 72.1% were early age of onset (= 10 age). Most frequent types were contamination obsession (83.9%) and control compulsion (86.0%) in the cases. Most frequent psychiatric comorbidity were specific phobia (46.2%), separation anxiety disorder (33.3%), attention deficity hyperactivity disorder (31.2%), tic disorders (30.1%). Specific phobia and body dysmorphic disorder commorbity were statistically significantly more frequent in females; attention deficit and hyperactivity disorder, tic disorder, social phobia, comorbidity were statistically significantly more frequent in males. Conclusion: Considering the lack of any definite information about early age of onset OCD’s clinic features, course and response to medical treatment, further studies are needed, which cover broader sample, and evaluate clinic features, courses and responses to medical treatments in early age of onset OCD.